číslo 4,  ročník 21, Veľká noc 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Naozaj to potrebujeme?
Marián Kováčik


 

V tomto texte chcem našim čitateľom predstaviť novú knihu, ktorú práve vydávame. No skôr, ako sa k tomu dostanem, zájdem trochu do nedávnej histórie.
V podzemnej cirkvi na Slovensku som vnímal akoby dve cesty, ako sa dostať bližšie k Bohu a hlbšiemu prežívaniu kresťanskej viery. Jedna cesta bola cesta charizmatická. Niekto sa za niekoho modlil, ten dostal dar jazykov, prípadne iné dary a už to išlo. Vznikali najmä modlitbové skupinky a o charizmách sa tak hovorilo čoraz viac. Iní sa zas celé roky „trápili“ štúdiom Písma a teologických kníh, úsilím o pravidelnú modlitbu, formačnými stretnutiami... A tiež niektorí z týchto „nadobudli“ dary Ducha.
Ktorá cesta bola či je tá správna? Ktorá je lepšia? Odpoveď určite poznáte. Obe cesty sú požehnaním a darom. Tá prvá sa síce zdá ľahšia, ale často bola v praxi vnímaná ako dosť riskantná. Naplnenie (krst) Duchom Svätým totiž niekedy prežívali ľudia, ktorí nemali nijakú formáciu, žiadne duchovné základy. Ak nemali dobré vedenie, svojím konaním neraz robili charizmatickej obnove zlé meno. Druhá cesta bola náročnejšia, no tí, čo prešli formáciou, „narábali“ s duchovnými darmi zodpovednejšie, neraz však až tak „zodpovedne“, že ich odmietali.

Obnov svoje znamenia
Kniha, ktorú ponúkame širokej kresťanskej verejnosti na Slovensku (vedome používam slovo kresťanskej, nie katolíckej, lebo je určená aj pre veriacich iných cirkví), sa zameriava na prvú cestu – stretnutie so živým Bohom skrze charizmy. Volá sa Obnov svoje znamenia a napísal ju Damian Stayne, líder katolíckeho charizmatického spoločenstva Cor et Lumen Christi. Je napísaná pútavo a dá sa prečítať na jeden dych. Ak začnem „odzadu“, tak kniha je plná svedectiev o uzdraveniach a daroch proroctva či poznania. Netrpezlivého čitateľa to môže zviesť k tomu, že sa vrhne rovno do čítania o zázrakoch; tým však stratí niečo, čo v tejto knihe pokladám za oveľa dôležitejšie. Stratí biblický a teologický pohľad na znamenia a divy, ktoré majú sprevádzať tých, čo uveria.
Takže pekne po poriadku. Damian Stayne, hľadiac na súčasnú situáciu kresťanstva najmä v Európe, vníma, že keď niekto spomenie Cirkev, mnoho ľudí si pod tým predstaví tých, čo robia charitu, starajú sa o bezdomovcov a ľudí na okraji spoločnosti, či tých, ktorí bojujú proti potratom a prípadne LGBT ideológii. Avšak takmer nik pod slovom Cirkev nechápe a nevníma ľudí, ktorí ohlasujú utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Je to vážny problém, lebo Cirkev akoby sa tým stávala jednou z mnohých organizácií, ktoré sa usilujú zmierniť zlo vo svete. A ak sa aj niekto odváži spomenúť Ježiša, takmer nik ho neberie vážne.
Práve preto autor vníma, že potrebujeme to, čo sa dialo v prvotnej Cirkvi – divy a znamenia, ktorými Pán potvrdzoval ohlasovanie Ježišovho zmŕtvychvstania. Teda nie zázraky pre zázraky (nie je to problém mnohých stretnutí, kde ľudia chodia kvôli zázrakom, no nie kvôli Ježišovi?), ale zázraky ako dôkaz toho, že ohlasovanie živého Ježiša je pravdivé.

Uzdravenia, slová poznania, vnútorné uzdravenie, dar jazykov...
Damian Stayne svoje zdôvodňovania, prečo aj dnes potrebujeme divy a znamenia, stavia veľmi silne na Svätom písme, osobitne na Ježišových slovách (Mk 16, 17 – 18) a na tvrdeniach apoštola Pavla v Prvom liste Korinťanom (14. kapitola). Odporúčam čitateľovi prečítať si tieto úryvky, až potom čítať článok ďalej :-). Je to Božie slovo, takže je jasné, že sa naň môžeme odvolávať, keď hovoríme o tom, že aj dnes sú znamenia Božej moci potrebné.
„V dvadsiatich dvoch z dvadsiatich ôsmich kapitol Skutkov apoštolov – čiže v troch štvrtinách tejto knihy – sa hovorí o uzdraveniach, oslobodeniach od démonov, proroctvách, nadprirodzenom poznaní, zázrakoch alebo o kriesení mŕtvych. Charizmatická činnosť vykonávaná skrze používanie duchovných darov bola nielenže medzi veriacimi v ranej Cirkvi celkom bežná, ale bola veľmi rozšírená a patrila k podstatným faktorom jej mimoriadneho úspechu a rastu“ (s. 40 – 41). Autor však neostáva len pri Písme, ale svoje myšlienky potvrdzuje citátmi z cirkevných otcov (napríklad svätý Hilár z Poitiers, ktorý písal vo 4. storočí, vysvetľuje: „Začíname nazerať do tajomstiev viery; vieme prorokovať a s múdrosťou hovoriť. Stávame sa pevnými v nádeji a prijímame hojnosť darov uzdravovania. Démoni sa podriaďujú našej autorite...“), slovami pápežov a svätých z rôznych storočí. Neraz pritom hovorí aj o významných ľuďoch a divotvorcoch z iných kresťanských cirkví.
Dá sa povedať, že názor o potrebnosti divov a znamení v našich časoch je autorom dôsledne a fundovane doložený. Aj tak si však myslím, že kniha vyvolá – dúfam, že zdravú – polemiku. Damian totiž dosť zdôrazňuje, aby sme podľa slov svätého Pavla po týchto daroch túžili: „... dychtite po duchovných daroch“ (1 Kor 14, 1). V našej tradícii je skôr zakorenené, že po duchovných daroch netreba túžiť... Kto má pravdu? Opäť si myslím, že oba názory sú správne. Po duchovných daroch by mal túžiť každý, kto slúži ohlasovaním evanjelia. Tým nemyslím len kňazov, ale všetkých laikov i zasvätených, ktorí stoja v prvej línii a sú svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania predovšetkým svojím životom, ale usilujú sa aj o svedectvo slovom. Nemal by po nich túžiť ten, kto by ich chcel len pre seba, pre svoj zážitok. Veď aj Pavol zdôrazňuje, že všetky tieto charizmy majú slúžiť pre spoločenstvo, nie sú určené pre jednotlivca: „Keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi“ (1 Kor 14, 12).

Potrebujeme to!
Svoje predstavenie našej novej knihy som nazval trochu provokačnou otázkou. Knihu som čítal štyri razy a čím viac som ju čítal, tým viac som – aj vzhľadom na situáciu Cirkvi v Európe aj u nás na Slovensku – vnímal, že skutočne potrebujeme aj divy a znamenia. Teda ľudí, ktorí tieto dary prijmú a budú nimi slúžiť pre dobro mnohých spoločenstiev na všetkých úrovniach – malých, farských, diecéznych, spoločenstiev hnutí i zasväteného života.
To neznamená, že odsunieme do úzadia sviatosti, katechézu, formáciu či iné prvky života Cirkvi – v nijakom prípade! Tieto prvky však možno náš starostlivý Boh obohatí práve o prejavy svojej moci – aby sa tak dialo to, čo Pavol opisuje týmito slovami: „Ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia, vyjdú najavo tajnosti jeho srdca, a tak padne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyzná: ,Naozaj je Boh medzi vami!‘“ (1 Kor 14, 24 – 25).

Kniha Obnov svoje znamenia má 360 strán formátu A5, je v lepenej väzbe a jej maloobchodná cena je 10,50€ (u nás ju ponúkame so zľavou 15%). Mimoriadna akcia: Všetkým, ktorí si knihu objednajú v predpredaji do 24. apríla, knihu ponúkame za 8,50€. K cene pripočítavame poštovné.

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt