číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Kristov list
Si svedectvom o vernej a zmluvnej Božej láske


 

Kedy si naposledy videl nejakú divadelnú hru – či už v profesionálnom, alebo ochotníckom divadle? Sledovať živé predstavenie je výnimočný a zaujímavý zážitok – zvlášť ak ho porovnáme len so suchým čítaním scenára. Slová autora hry nás oslovujú oveľa viac, keď ich vyslovujú priamo pred nami skúsení herci.
Svätý Pavol povedal čosi podobné, keď veriacim v Korinte napísal, že sú „Kristov list..., napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca“ (2 Kor 3, 2 – 3). Podobne ako ožíva napísané dielo, keď je hrané na scéne, tak Korinťania priviedli k životu celé Pavlovo učenie. Teologické tézy a dogmy sa takpovediac stelesnili, keď ľudia spoločne uctievali Pána a stali pokornejšími, láskavejšími a štedrejšími voči svojim bratom a sestrám v Kristovi.
Tým, že ich Pavol opísal ako „Kristov list“, chcel povedať, že nová zmluva v Kristovi premenila Korinťanov na živé svedectvo pre svet vôkol nich.
O dvetisíc rokov neskôr Duch stále vpisuje novú zmluvu do našich sŕdc a premieňa nás na živé svedectvo. Preto chceme v tomto článku preskúmať, čo to dnes znamená pre náš život. Pozrime sa na to, ako nás Boh mení milosťou tejto novej zmluvy a premieňa nás na živé svedectvo – na živé listy napísané Božou rukou – pre ľudí, s ktorými sa stretáme.

Viditeľná milosť
Sám svätý Pavol je pravdepodobne jedným z najlepších príkladov človeka, ktorý bol takýmto živým Božím listom. Keď žil pod Starou zmluvou, usiloval sa napĺňať Zákon do poslednej litery. Robil tak preto, lebo práve dodržiavním Mojžišovho zákona mal každý verný Žid napĺňať vo svojom živote zmluvu, ktorú Boh uzavrel s Izraelom. Pavol bol taký oddaný Zákonu, že dokonca začal prenasledovať a zatýkať Židov, ktorí túto zmluvu chápali inak. A to boli predovšetkým Ježišovi nasledovníci. Keďže sa zdalo, že pohŕdajú Mojžišovým zákonom a vyhlasujú akéhosi muža za rovného Bohu, Pavol týchto prvých učeníkov vnímal ako hrozbu pre judaizmus, ktorý tak veľmi miloval.
No po tom, čo sa Pavol stretol s Ježišom, pochopil, že Zákon, ktorý si tak hlboko vážil, mal byť len prípravou na novú zmluvu, ktorú Boh ohlásil prostredníctvom Krista. A táto nová zmluva bola zmluvou milosti, milosti, ktorá vstúpila aj do jeho srdca a pretvorila ho na nové stvorenie.
Keď Pavol neskôr spomínal na svoje obrátenie, napísal: „Z Božej milosti som tým, čím som.“ To milosť ho pretvorila na nové stvorenie v Kristovi. A ako hovorí ďalej: „A jeho milosť nebola vo mne márna“ (1 Kor 15, 10). Božia milosť v ňom naozaj nebola márna! Pavol sa stal napínavým listom od Boha adresovaným každému, s kým sa tento apoštol stretol. Zvyšok svojho života strávil putovaním po Malej Ázii a Európe a ohlasovaním radostnej zvesti o tejto novej zmluve. Vydržal hlad a smäd, palicovanie, dlhé a nebezpečné cesty i roky vo väzení – a to všetko preto, aby mohol ľuďom povedať, že Božia milosť je teraz – prostredníctvom Ježišovej smrti a jeho vzkriesenia – dostupná všetkým.

Nové srdce plné lásky
Svätý Pavol nám ukazuje, že milosť našej novej zmluvy v Kristovi nie je len nejakou abstraktnou teóriou, že je to čosi, čo môžeme prežívať vo svojom živote. A to vďaka tomu, že táto nová zmluva nie je len nejakou formálnou dohodou medzi dvomi stránkami. Je to jedinečné a mocné vyliatie Božej milosti. Milosť nám vpisuje Božie cesty do srdca a kúsok po kúsku nás formuje a pretvára na ľudí podobnejších jemu. Nasledujúci príbeh túto skutočnosť dobre vykresľuje.
Marta a Jakub boli manželmi pätnásť rokov, no napätie medzi nimi tak rástlo, že boli obaja rozhodnutí vzdať to a rozviesť sa. Keď sa Marta svojej kamarátke Janke zverila s tým, že má v manželstve problémy, tá ju pozorne počúvala a potom jej povedala, aká modlitba pomohla jej, keď mala problémy so svojím manželom Matúšom. „Čím viac vkladám svoju vieru a dôveru v Božiu lásku,“ povedala Marte, „tým ľahšie dokážem milovať Matúša.“
Marta si vzala Jankine slová k srdcu a začala si každý deň ukrajovať trochu času na modlitbu a čítanie Písma. Keď mala možnosť, išla i cez týždeň na svätú omšu. Začala si vážiť čas v tichu a rozjímaní a dala si záležať na tom, aby ho nič nenarušovalo.
Jedného dňa pri čítaní Písma Marta narazila na úryvok z Jakubovho listu, ktorý hovoril o tom, akú škodu dokáže napáchať aj taká malá vec, ako je jazyk (3, 1 – 12). Tieto slová sa jej dotkli. Pochopila, že jej kritické a negatívne komentáre voči manželovi škodia manželstvu. Poprosila teda Ducha Svätého, aby jej pomohol prestať vŕtať do Jakuba a radšej na jeho ostré slová neodpovedať. Taktiež sa rozhodla, že bude konať pokánie z tohto svojho zvyku, že sa bude z neho spovedať a bude prosiť Božie milosrdenstvo o pomoc premôcť ho.
Pomaly, ale isto sa Marta začala meniť. Nebolo to vždy ľahké a občas opäť skĺzla do starých koľají, no napriek tomu sa neprestávala snažiť strážiť si slová. A bola aj vďačná Janke za jej povzbudivé slová. Veľmi ju tešilo vedomie, že má priateľku, ktorá jej dokázala pomôcť a ktorá sa za ňu modlí.
Jakub si začal všímať, ako sa Marta mení. Raz sa jej opýtal: „Čo sa to s tebou deje?“ Marta mu povedala, ako jej vzťah s Bohom mení srdce. Jakuba sa to hlboko dotklo. „Toto všetko pre teba urobil Boh?“ opýtal sa. „Tak ja to chcem tiež.“ Rozhovor, ktorý potom viedli, bol jedným z ich najlepších rozhovorov za posledné roky. A ich vzťah sa začal meniť.
Krátko potom sa Marta a Jakub začali spolu modliť a chodievať spoločne na svätú omšu. A postupne sa vytrácalo aj napätie v ich manželstve; dlhoročná horkosť začala miznúť a obaja začali pracovať na vzájomnom odpustení. Marta bola pre Jakuba „listom milosti“; teraz sa takými listami stávajú jeden pre druhého.

Ustavičná pripomienka
Počas putovania životom – jeho ťažkými i ľahšími chvíľami – často zabúdame, že sme dedičmi novej zmluvy s Bohom. Zvlášť, keď prežívame nejaké problémy, strácame zo zreteľa fakt, že Ježiš sa s nami zviazal neodvolateľným putom a dal nám svojho Ducha, aby nám pomáhal žiť nový život.
Preto nám Boh vo svätej omši dáva ustavičnú pripomienku a pamiatku tejto zmluvy. Spomeň si, že kňazi hovoria tie isté slová, ktoré pri Poslednej večeri povedal Ježiš: „Toto je moje telo... Toto je kalich mojej krvi... Je to krv novej a večnej zmluvy.“ Každá svätá omša je osobným listom Boha pre nás – je nám pripomienkou, ako aj príležitosťou zakúsiť milosť a požehnanie našej novej zmluvy.
Svätá omša je tiež časom, keď môžeme byť živými listami Boha pre iných. Predstav si napríklad manželov, ktorí chodia pravidelne na svätú omšu so svojím ťažko postihnutým synom. Láskavo ho vedú na prijímanie a potom zasa naspäť na jeho miesto. Pri pohľade na ich starostlivosť a starosť, ktorá sa im zračí na tvári, je hneď jasné, že tento pár prijal povolanie milovať a starať sa o svoje dieťa napriek obete, ktorú si to vyžaduje. Zároveň vidno, ako veľmi si vážia vieru v Ježiša, keď pravidelne prichádzajú na svätú omšu. Keby si napríklad každú nedeľu vídal takúto rodinu, nebol by si vďačný Pánovi za ich svedectvo? Táto rodina by bola živým listom od Boha – adresovaným všetkým ľuďom, ktorí by ich vídali na svätej omši.
Keď nabudúce pôjdeš na svätú omšu, rozhliadni sa okolo seba. Kto je živým svedectvom pre teba? Kto je takýmto listom od Boha? Tieto listy sú všade vôkol teba; len sa musíš obzrieť a hľadieť očami viery.

Ty si list tomuto svetu
Boh s nami uzavrel zmluvu. Zaviazal sa, že zmaže naše hriechy a naplní nás svojou milosťou. Keď túto milosť prijímame a dovoľujeme jej zmeniť naše cesty, čiže spôsob, akým zmýšľame a konáme, stávame sa jeho listom lásky pre ľudí okolo seba.
Uver teda, že Boh v tebe už pracuje. Je to súčasť jeho zmluvného prisľúbenia pre teba. Každý deň, či už sa cítiš zmenený, alebo nie, ďakuj mu za tento jeho vzácny dar. Ďakuj mu za to, že s tebou uzavrel zmluvu a urobil z teba list, ktorý zjavuje jeho lásku a milosrdenstvo každému, koho stretneš.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt