číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Lepšie prisľúbenia Novej zmluvy
Boh nám môže zmeniť srdce


 

V roku 1870 dánsky vynálezca Rasmus Malling-Hansen predstavil prvý písací stroj na svete. Bol to úžasný vynález, ktorý nahradil pomalé a únavné ukladanie písmeniek v tlačiarni a ešte pomalšie písanie perom a atramentom. Stroj bol všeobecne považovaný za veľkú novinku a nejeden vtedajší spisovateľ si ho nevedel vynachváliť. Sám tvorca napísal, že tento nový, účinný stroj mu pomohol lepšie usporiadať myšlienky, ba dokonca zohral aj úlohu pri „formovaní“ jeho spôsobu myslenia. Čo by mohlo byť lepšie ako toto?
No čosi lepšie sa predsa len objavilo – prvý program na spracovanie textu sa na verejnosti objavil v roku 1979. Krátko po ňom prišli aj stolové počítače a po nich prenosné notebooky pripojené na internet. Dnes sú už počítače také malé, že sa zmestia do vrecka – a dokážeme z nich aj telefonovať. Dokázal by si niekto v roku 1870 predstaviť, že je možné vytvoriť takúto pôsobivú technológiu?
Možno nejako podobne premýšľali aj Izraeliti pri úvahách nad zmluvou, ktorú s nimi Boh uzavrel. Čo by mohlo byť lepšie, ako byť zvláštnym vlastníctvom všemocného Boha? Sám Mojžiš sa raz opýtal: „Veď ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?!“ (Dt 4, 7).
A predsa mal Boh za lubom ešte niečo väčšie: uzavrieť novú zmluvu, ktorá by zmenila ľuďom život ešte hlbšie a presiahla by izraelský národ – jej súčasťou by boli všetci ľudia na zemi. Táto zmluva mala byť od tej starej až taká odlišná, že prorok Jeremiáš vyhlásil: „Pán tvorí čosi nové na zemi“ (Jer 31, 22). Akoby Boh nanovo utváral svoj ľud. V tomto článku chceme preskúmať, vďaka čomu je táto nová zmluva lepšia než tá predchádzajúca. No predovšetkým si chceme položiť otázku, ako môžeme prijať požehnanie a milosti, ktoré z nej plynú.

Spečatená Ježišovou krvou
Písmo i staroveká tradícia to hovoria jasne – ak chce niekto uzavrieť zmluvu, potrebuje niekoho, kto ju sprostredkuje. V Starom zákone boli prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi Mojžiš a neskôr kňazi slúžiaci v chráme. Prinášaním obiet a modlitieb pomáhali ľuďom zostať v spojení s Bohom i medzi sebou.
Malo to však jeden háčik: aj kňazi, ktorí boli prostredníkmi tejto zmluvy, boli – podobne ako Izraeliti – limitovaní. Ich obety mohli ospravedlniť hriechy ľudí, no nemohli im pomôcť úplne premôcť ich hriech. Ľudia boli teda uväznení v nekončiacom sa kolotoči hriechu a obiet, pretože sa neustále snažili plniť Pánove prikázania, no neustále v tom zlyhávali. Zásah, ktorý by túto situáciu zmenil, musel prísť od Boha, nie od ľudí či kňazov. A presne to sa aj stalo.
Sám Ježiš, Boží Syn, sa stal Prostredníkom tejto novej zmluvy. No namiesto toho, aby túto zmluvu spečatil krvou obetného zvieraťa, spečatil ju svojou vlastnou krvou. A tak sa prostredníkom nestal hriešny kňaz, ale Ježiš, dokonale poslušný Otcovi. Pretože Ježiš obetoval vlastnú krv, naše hriechy nám boli odpustené a zotreté. Pretože jeho krv je krvou Bohočloveka, má moc dosiahnuť aj skryté miesta nášho srdca a očistiť nám svedomie. A – a to je ešte dôležitejšie – má moc zjednotiť nás s Bohom a spojiť nás s ním putom, akým by nás s ním nemohla spojiť žiadna iná obeta.
Toto je teda oveľa lepšia zmluva, však? Možnosť vstúpiť do takéhoto nového vzťahu s Bohom je skutočne nesmierna milosť! Áno, možno je ťažké uveriť tomu, že by bol Boh k tebe až taký štedrý, no je to tak. Aj pre teba urobil to isté, čo pre Abraháma – prevzal iniciatívu, sklonil sa z neba a pritiahol ťa k sebe.

Lepšia zmluva, lepšie prisľúbenia
List Hebrejom hovorí, že táto nová zmluva „sa zakladá na lepších prisľúbeniach“ (Hebr 8, 6) než tá predchádzajúca.
Po prvé, Boh prisľúbil, že nám vpíše svoje zákony do sŕdc (pozri Hebr 8, 10). Pri prvej zmluve Boh Izraelitov „vzal za ruku“ a vyviedol ich z otroctva na slobodu. Sprevádzal ich a hovoril im, kam majú ísť. No teraz nás vedie zvnútra. Svoje cesty a prikázania vkladá priamo do našich sŕdc. Keď v modlitbe a v Božom slove hľadáme Pána či so srdcom naplneným očakávaním slávime sviatosti, môžeme zakúšať, ako sa nám jeho Duch prihovára a sprevádza nás. Môžeme cítiť, ako obmäkčuje naše srdce a vkladá doň lásku k jeho cestám. Tak môžeme tiež zakúsiť, ako nás jeho milosť pretvára na jeho obraz. Inými slovami, on je v nás, nielen s nami!
Po druhé, Boh nás uisťuje, že každý z nás, „od najmenšieho až po najväčšieho“ (Hebr 8, 11), sa s ním môže veľmi dôverne a osobne stretnúť skrze dar Ducha Svätého. Za prvej zmluvy Duch zostupoval na rôznych vybraných ľudí, ktorí potom pomáhali napĺňať Božie plány. Duch takto pôsobil skrze kráľov, prorokov a kňazov, pričom všetky tieto postavy zohrávali istú úlohu pri vedení národa. No teraz je Duch daný všetkým veriacim, nielen niekoľkým výnimočným vodcom. Bohatí či chudobní, vzdelaní či nevzdelaní, muži či ženy, deti alebo dospelí – všetci môžeme Boha osobne poznávať.
Po tretie, pretože Ježiš vylial vlastnú krv, Boh prisľúbil nielen to, že nám odpustí, ale aj to, že si už nikdy viac na naše hriechy nespomenie (pozri Hebr 8, 12). Keď vyznáme svoje hriechy, ony zmiznú. Budú zabudnuté. Utonú v mori Božieho milosrdenstva a Boh nám ich už nikdy nebude vyčítať. A pretože ich odpustil, nemusí nás už ťažiť pocit viny či hanby, spôsobený našou minulosťou. Môžeme byť slobodní!

Milosť pôsobiaca v nás
Doteraz sme sa sústredili predovšetkým na Božiu časť tejto zmluvy: na jeho milosť, prisľúbenia a lásku. No v tejto zmluve máme určitú úlohu aj my. Boh od nás očakáva, že sa budeme snažiť plniť jeho prikázania a milovať jeho ľud tak, ako on miluje nás – zvlášť núdznych a trpiacich medzi nami. Deň čo deň nás volá otvárať svoje srdce jeho Duchu a učiť sa počúvať jeho hlas pri modlitbe.
Ako máme žiť túto zmluvu my? Pri hľadaní odpovede vstupujú do hry tie „lepšie prisľúbenia“. Boh nám prisľúbil svoju milosť – svojho Ducha Svätého –, aby nám zmenil srdcia a dal nám silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme zostali verní jeho prikázaniam.
Táto milosť je dostupná každému a každý deň. Môžeme ju vnímať niekedy, keď v modlitbe prichádzame k Bohu. Môžeme vnímať jeho silu zakaždým, keď odmietneme pokušenie a namiesto toho, aby sme spáchali hriech, dovolíme, aby nás viedla jeho láska. Božiu milosť a lásku môžeme vnímať vtedy, keď sa o niekoho staráme. A jeho milosť môžeme vnímať aj vtedy, keď niekomu odpúšťame alebo ho prosíme o odpustenie. No predovšetkým je nám Božia milosť nablízku zakaždým, keď sa zhromažďujeme okolo oltára sláviť túto novú zmluvu Ježiša, nášho večného Veľkňaza.

Boh uzavrel zmluvu aj so mnou
Keď uvažujeme o zmluve, zvykneme o nej premýšľať skôr vo všeobecnosti. Myslíme si: „Je to niečo, čo Boh urobil pre celé ľudstvo.“ Alebo: „Zmluva je o vzťahu Ježiša s Cirkvou.“ Áno, tieto vyjadrenia sú pravdivé – a sú to úžasné pravdy. No nesmierne dôležitý je každý z nás, každý člen Cirkvi. Ježiš teda uzavrel túto svoju zmluvu tiež konkrétne s tebou aj so všetkými pokrstenými v jeho mene.
Nikdy teda nezabudni, že Boh vpísal tento zákon do tvojho srdca. Nikdy nezabudni, že milosť votkal priamo do tvojho bytia a urobil z teba nové stvorenie. Máš schopnosť vnímať rady Ducha, keď si zmätený, či jeho milosrdenstvo, keď upadneš do hriechu. A čo je najdôležitejšie, máš schopnosť oslavovať Boha svojím životom. A to všetko vďaka tomu, že si bol „pokrstený“ do novej zmluvy v Kristovi.

Všetko prevyšujúca sláva
Vďaka Bohu, že teraz žijeme lepšiu zmluvu s lepšími prisľúbeniami, zmluvu spečatenú Ježišovou krvou. A táto zmluva je nielenže lepšia, ale tá najlepšia, akú si môžeme predstaviť. Nič neprevýši jej slávu – až dokým sa Ježiš nevráti a nevezme nás k sebe do neba, kde s ním budeme naveky.
O tridsať rokov budeme pravdepodobne vidieť ešte výkonnejšie počítače a využívať technológie, aké si teraz ani nedokážeme predstaviť. Jedným si však určite môžeme byť istí: nikdy neuvidíme nič väčšie než to, čo pre nás Boh vykonal v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt