číslo 6,  ročník 20, júl-august 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zmluva lásky
Boh túži mať svoj ľud


 

Kedy ste boli naposledy na svadbe? Nie je vari povzbudivé vidieť muža a ženu stáť pred Bohom a spájať sa navzájom slávnostným a celoživotným sľubom lásky a úcty? Cirkev si váži manželstvo tak, že túto sviatosť nazýva „zmluvou“ – posvätným putom, ktoré nemožno zlomiť.
No deň svadby je pre manželský pár len začiatkom. Postupom rokov sa ich manželská zmluva bude meniť. Ich životy sa budú čoraz viac vzájomne preplietať, budú sa učiť navzájom sa milovať a slúžiť si v dobrých aj v zlých časoch.
Tento obraz manželstva krásne vykresľuje zmluvu, ktorú Boh uzavrel s nami všetkými – zmluvu, ktorú uzavrel aj s tebou. Boh sa s nami zaviazal posvätným a nerozlučným putom, ktoré nás má zvnútra meniť. Tento mesiac chceme túto zmluvu hlbšie preskúmať. Chceme preskúmať, ako sa Boh – neodvolateľne a bezpodmienečne – s nami zviazal. A chceme si tiež klásť otázku, ako sa môže náš život zmeniť – život nás jednotlivcov i život Cirkvi –, keď sa pevne rozhodneme žiť podľa tejto Božej zmluvy.

Čo je zmluva?
Zmluvy zohrávali dôležitú úlohu v dejinách Božieho ľudu už oddávna. Na Blízkom východe sa zmluvy v staroveku používali na vyjasnenie podmienok dohôd medzi dvoma rodinnými klanmi – či už danou zmluvou vytvárali spojenectvo, alebo sa snažili vyriešiť situáciu, ktorá by sa inak skončila násilím. V Knihe Genezis napríklad gerarský kráľ Abimelech prichádza za Abrahámom a hovorí mu: „,Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Preto mi teraz a na tomto mieste pred Bohom prisahaj...‘ A obaja uzavreli zmluvu“ (Gn 21, 22 – 23. 27).
Mnohokrát slabší národ prišiel za mocnejším národom s návrhom na vytvorenie zmluvy, ktorá by bola prospešná pre obe strany. Silnejší národ prisľúbil chrániť slabší národ a obchodovať s ním. Slabší národ zasa prisľúbil, že sa nebude spolčovať s nepriateľmi silnejšej krajiny.
No bez ohľadu na to, akí slabí či silní boli účastníci týchto zmlúv alebo o aké dôležité veci pri týchto zmluvách išlo, jedna vec zostávala vždy rovnaká: zmluva bola posvätná a zaväzujúca. Obe stránky boli zaviazané dodržať svoju zmluvu. Inak ich čakali prísne následky – tak zo strany ich bohov, ako aj zo strany poškodenej stránky.

Hojne požehnaný Abrahám
Keď nadišiel správny čas a Boh začal svoj ľud priťahovať opäť k sebe, vyjadroval mu svoju lásku a oddanosť prostredníctvom toho, čo vtedajší ľudia dobre poznali: prostredníctvom zmluvného obradu. Po tom, čo sa Boh zjavil Abrahámovi, povedal mu: „Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou“ (Gn 17, 2). Od tej chvíle bolo jasné, že Boh chce mať s Abrahámom a jeho potomstvom blízky vzťah.
V tejto zmluve sa Boh zaviazal, že bude Abraháma hojne požehnávať. Sľúbil, že jemu a jeho potomkom daruje krajinu Kanaán: „A uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou i medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach, zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím i tvojho potomstva po tebe“ (Gn 17, 7). Abrahám a jeho rodina zasa mali súhlasiť s tým, že budú kráčať po Božích cestách a túto zmluvu zachovávať.
No hoci sa táto Božia zmluva v mnohom podobala na iné ľudské zmluvy, v jednej kľúčovej veci bola iná: Božia zmluva s Abrahámom bola úkonom čistej milosti. Boh sa sám rozhodol skloniť z neba, zjaviť sa a uzavrieť zmluvu s týmto bezdetným nomádom. Jediné, čo musel Abrahám urobiť, bolo uveriť v Božie prisľúbenia a zaviazať sa, že bude kráčať po Božích cestách.
Boh sľúbil Abrahámovi, že ak to urobí, požehná ho viac, než si dokáže predstaviť. Jeho potomkov malo byť toľko ako hviezd na nebi. Mal sa z nich stať celý národ, jeden konkrétny ľud, ktorý sa stane požehnaním pre celý svet. Vďaka svojej zmluve s Bohom sa Abrahámovi potomkovia mali stať kanálom Božej milosti, vernosti a ochrany pre každého, kto sa obráti k Bohu.

Zmluva s Izraelom
Abrahám však stál len na začiatku. V celých dejinách Izraela Boh preukazoval svoju lásku čoraz jasnejšie tým, že svoju zmluvu robil čoraz veľkorysejšou a univerzálnejšou. Keď jeho ľud znášal kruté otroctvo v Egypte, Boh zasiahol a zachránil ho. Prostredníctvom Mojžiša ich previedol cez Červené more a vyviedol ich na púšť. Tam na vrchu Sinaj uzavrel s nimi zmluvu, ktorá bola širšia i hlbšia ako zmluva, ktorú uzavrel s Abrahámom.

Celý článok bude prístupný od 31.7.2019

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt