číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Odhalený nepriateľ
Ako môžeme vyhrať duchovný boj
diakon Keith Strohm


 

„On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet“ (Jn 8, 44).

Diabol je klamár.
A teraz si tú vetu prečítaj znova. Tentokrát si však všimni to krátke slovo uprostred. Diabol klamstvá nielen hovorí. Nie je len šíriteľom nejakých falošných správ či niekým, kto sa vyhýba hovoreniu pravdy preto, aby seba (alebo druhých) ušetril nejakého trápenia alebo nepríjemnosti. On neklame len preto, že je to akási súčasť jeho veľkej stratégie zla.
Diabol klame preto, lebo vo svojej rebélii voči Bohu si skazil svoju prirodzenosť. Absolútne odmietol toho, ktorý je Pravda. Preto v ňom pravdy niet. V istom zmysle môžeme povedať, že jeho vlastnou identitou – jeho prirodzenosťou – je teraz lož a táto prirodzenosť sa stavia proti Bohu. Nepriateľ pohŕda Bohom, Božími vecami a najmä jeho deťmi. Rozhodol sa snovať proti nám plány a svojimi činmi sa stavať proti nám, pričom najväčšmi túži po tom, aby sme – zmätení jeho falošným svedectvom – odmietli Otcovo pozvanie k náprave, slobode a novému životu.
Sám Ježiš nazýva diabla otcom lži (pozri Jn 8, 44). Toto meno dostal na základe prvej lži v celom stvorení, ktorú povedal Eve v rajskej záhrade. Aj preto ho Ježiš nazýva „vrahom od počiatku“. Pre túto lož totiž naši prví prarodičia nechali vo svojich srdciach odumrieť nádej v svojho Stvoriteľa a uprednostnili seba pred Bohom. Tak do sveta vstúpili a v ľudských dejinách začali vládnuť hriech, utrpenie a smrť. Aj keď Ježiš satana porazil svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním, Zlý stále spriada svoju sieť lží a dúfa, že pred konečným zjavením Božieho kráľovstva, ku ktorému dôjde pri Ježišovom návrate, k sebe strhne čo najviac ľudí.

Boj a bojisko
Svätý Pavol v Liste Efezanom napísal: „Nečaká nás zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Pavol chápal, že pri svojom úsilí o svätosť sa dostávame do stretu nielen s prirodzeným poriadkom – pokušeniami, prekážkami a zraneniami, ktoré sú dôsledkom toho, že žijeme v nedokonalom, padlom svete –, ale aj so zlom pochádzajúcim z nadprirodzeného sveta. Pavol vedel, že aj keď Ježiš vydobyl víťazstvo nad satanom a jeho kráľovstvom, sily tohto kráľovstva ešte stále trápia a utláčajú všetkých veriacich a všetky spoločenstvá. Pritom dúfajú, že zabránia tomu, aby sa v našom živote prejavilo Ježišovo víťazstvo.
Keďže sa teda nachádzame uprostred boja, je v našom najlepšom záujme poznať bojisko. Z taktického hľadiska môže byť poznanie geografie miestnej krajiny v boji veľkou výhodou. A Písmo nám hovorí, že boj s týmto Nepriateľom a jeho lžami sa z veľkej časti odohráva v našom srdci.
My dnes slovom „srdce“ označujeme často oblasť pocitov a emócií. No boj, ktorého sme účastníkmi, nie je v prvom rade o našich pocitoch alebo emocionálne nabitých názoroch. Odohráva sa o čosi hlbšie. Vo Svätom písme sa slovom „srdce“ označuje jadro ľudskej osoby. My vidíme len povrch, vonkajšok, no „Pán vidí do srdca“ (1 Sam 16, 7).
Je ešte aj iné bojisko – myseľ. Písmo pritom na mnohých miestach používa termíny „srdce“ a „myseľ“ ako synonymá. V súčasnom sa však myseľ vníma len ako miesto myslenia, logického zdôvodňovania alebo poznania. No boj so satanom nie je len o nadobúdaní správnych vedomostí alebo o uvažovaní o správnom učení či o viere v správne dogmy. Je o chápaní toho, kto je Boh, kto je pre nás a kto sme my v ňom.

Jakubov príbeh
Ak Nepriateľ dokáže podviesť ľudské srdce, ak sa mu podarí spútať ho všelijakými druhmi hanby a odsúdenia, potom je človek náchylnejší na hriech a skôr odmietne Božie milosrdenstvo.
Počas svojej služby som bol svedkom tohto procesu mnohokrát; najlepšie som ho však videl na istom mužovi, s ktorým som sa pravidelne modlil. Jakub dlhé roky bojoval so závislosťou od pornografie. Stále znova a znova pristupoval k sviatosti zmierenia a hoci vždy dostal rozhrešenie a na rozumovej úrovni vedel, že mu Boh odpustil, predsa bol vo svojom srdci presvedčený, že Boh ho v skutočnosti nemiluje a že mu neodpustil.

Celý článok bude prístupný od 16.6.2019

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt