číslo 2,  ročník 20, február 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Koho mám poslať?
Spoznajte Evanjeliového katolíka – organizáciu, ktorá pomáha laikom evanjelizovať
Brenton Cordero


 

Jason Simon z Wisconsinu mal v detstve dobrý vzťah so svojimi rodičmi i s Bohom. No na strednej škole zablúdil. Dnes je Jason výkonným riaditeľom organizácie nesúcej meno Evanjeliový katolík (The Evangelical Catholic).
,Uviazol som v živote nabitom večierkami a pitím,‘ hovorí Jason. „No predsa som vždy túžil po čomsi hlbšom. Niekedy som šiel na večierok, no keď som sa vrátil domov, čítal som si Písmo. Keď som však raz v noci prišiel v alkoholovom opojení domov, Boh ma s tým nekompromisne konfrontoval. V hlave som počul jeho hlas, ktorý mi hovoril:
,Jason, aký mužom sa to stávaš?‘
,Nie dobrým,‘ odpovedal som úprimne.
,Akým mužom sa chceš stať?‘
,Takým, akým je môj otec a jeho priatelia.‘
V tej chvíli mi bolo jasné, že potrebujem zmeniť svoj život. Napriek tomu mi však ešte niekoľko rokov trvalo, kým som svoj život obrátil k Pánovi. Bol som stratenou ovečkou a potreboval som niekoho, kto by ma šiel hľadať,“ hovorí Jason.

Bratia – bok po boku
Jason začal opäť chodievať do kostola. (V tom čase patril do jednej protestantskej turíčnej cirkvi; do Katolíckej cirkvi vstúpil v roku 1999.) Tam stretol muža s evanjeliovým srdcom, ktorý ho raz pozval na kávu. Začali sa stretať častejšie a tento muž pritom Jasona povzbudzoval k modlitbe. Aby ho povzbudil k vytrvalosti, pobádal ho uvažovať nad rôznymi úryvkami z Písma. Taktiež Jasona učil počúvať povzbudivý hlas Ducha Svätého a neprijímať lži a myšlienky odsúdenia, ktoré ho bombardovali zakaždým, keď urobil nejakú chybu.
„Mal som brata, ktorý sa ma každý týždeň pýtal, ako sa mi darí. Myslím, že bez toho by som to bol vzdal,“ hovorí Jason.
Organizácia Evanjeliový katolík sa snaží takýto model sprevádzania a učeníctva medzi laikmi vniesť do farností a univerzitných pastoračných centier. Táto snaha sa zakladá najmä na hlbokom presvedčení, že laici zohrávajú pri obnove Cirkvi nesmierne dôležitú úlohu.
„V celej krajine máme sedemdesiat miliónov katolíkov, ktorí sa môžu podeliť o evanjelium,“ hovorí Jason. „Títo katolíci naozaj jestvujú; sú zapísaní vo svojich farnostiach. Koľkí z nich však dokážu viesť modlitbovú skupinu zameranú na štúdium Písma, sprevádzať vo viere iného katolíka či nekatolíka alebo druhým otvorene hovoriť o svojej viere, hoci aj v známom prostredí? Určite to nie sú všetci z tých sedemdesiatich miliónov. A práve túto priepasť sa snaží preklenúť Evanjeliový katolík.“

Zažívať Krista spolu
Pod Jasonovým vedením Evanjeliový katolík (EK) spolupracuje s viac než sto farnosťami, univerzitnými pastoračnými centrami a diecéznymi organizáciami v Spojených štátoch amerických. Vo všetkých týchto prípadoch sa EK usiluje vyškoliť a vytrénovať základný tím laikov tak, aby sa dokázali odvážnejšie deliť so svojou vierou.
Chris Walsh, farár z philadelphskej farnosti svätého Rajmunda z Peňafortu vo Philadelphii hovorí, že vďaka tomuto tréningu a biblickým študijným materiálom od EK môžu jeho farníci prežívať vo svojom srdci moc Božieho slova a potom naň odpovedať. „Robíme to, čo robil Ježiš v prvotnej Cirkvi,“ hovorí.
Organizácia Evanjeliový katolík sa vo farnostiach snaží vytvoriť malé skupiny a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi členmi, v rámci ktorých sa môžu navzájom podporiť a pomôcť si osvojovať pravidelnú modlitbu. Títo ľudia potom veľmi často oslovujú ďalších. Katolíci sa takto stávajú schopnými navzájom sa pripravovať na službu a nemajú pritom pocit, že na to nie sú dostatočne teologicky vzdelaní.
„Evanjeliový katolík učí ľudí čítať Božie slovo, rozjímať nad ním a rozvíjať svoj vnútorný život – no vždy v spoločenstve, ktoré je na jednotlivca náročné, no zároveň ho aj povzbudzuje,“ hovorí otec Chris. Hovorí, že malé skupinky farníkov až prekvapivo prebudili farnosť k životu: viac ľudí denne prichádza na svätú omšu, chodieva na svätú spoveď a snaží sa čnostne žiť.

Celý článok bude prístupný od 16.2.2019

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt