číslo 2,  ročník 20, február 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Koho mám poslať?
Spoznajte Evanjeliového katolíka – organizáciu, ktorá pomáha laikom evanjelizovať
Brenton Cordero


 

Jason Simon z Wisconsinu mal v detstve dobrý vzťah so svojimi rodičmi i s Bohom. No na strednej škole zablúdil. Dnes je Jason výkonným riaditeľom organizácie nesúcej meno Evanjeliový katolík (The Evangelical Catholic).
,Uviazol som v živote nabitom večierkami a pitím,‘ hovorí Jason. „No predsa som vždy túžil po čomsi hlbšom. Niekedy som šiel na večierok, no keď som sa vrátil domov, čítal som si Písmo. Keď som však raz v noci prišiel v alkoholovom opojení domov, Boh ma s tým nekompromisne konfrontoval. V hlave som počul jeho hlas, ktorý mi hovoril:
,Jason, aký mužom sa to stávaš?‘
,Nie dobrým,‘ odpovedal som úprimne.
,Akým mužom sa chceš stať?‘
,Takým, akým je môj otec a jeho priatelia.‘
V tej chvíli mi bolo jasné, že potrebujem zmeniť svoj život. Napriek tomu mi však ešte niekoľko rokov trvalo, kým som svoj život obrátil k Pánovi. Bol som stratenou ovečkou a potreboval som niekoho, kto by ma šiel hľadať,“ hovorí Jason.

Bratia – bok po boku
Jason začal opäť chodievať do kostola. (V tom čase patril do jednej protestantskej turíčnej cirkvi; do Katolíckej cirkvi vstúpil v roku 1999.) Tam stretol muža s evanjeliovým srdcom, ktorý ho raz pozval na kávu. Začali sa stretať častejšie a tento muž pritom Jasona povzbudzoval k modlitbe. Aby ho povzbudil k vytrvalosti, pobádal ho uvažovať nad rôznymi úryvkami z Písma. Taktiež Jasona učil počúvať povzbudivý hlas Ducha Svätého a neprijímať lži a myšlienky odsúdenia, ktoré ho bombardovali zakaždým, keď urobil nejakú chybu.
„Mal som brata, ktorý sa ma každý týždeň pýtal, ako sa mi darí. Myslím, že bez toho by som to bol vzdal,“ hovorí Jason.
Organizácia Evanjeliový katolík sa snaží takýto model sprevádzania a učeníctva medzi laikmi vniesť do farností a univerzitných pastoračných centier. Táto snaha sa zakladá najmä na hlbokom presvedčení, že laici zohrávajú pri obnove Cirkvi nesmierne dôležitú úlohu.
„V celej krajine máme sedemdesiat miliónov katolíkov, ktorí sa môžu podeliť o evanjelium,“ hovorí Jason. „Títo katolíci naozaj jestvujú; sú zapísaní vo svojich farnostiach. Koľkí z nich však dokážu viesť modlitbovú skupinu zameranú na štúdium Písma, sprevádzať vo viere iného katolíka či nekatolíka alebo druhým otvorene hovoriť o svojej viere, hoci aj v známom prostredí? Určite to nie sú všetci z tých sedemdesiatich miliónov. A práve túto priepasť sa snaží preklenúť Evanjeliový katolík.“

Zažívať Krista spolu
Pod Jasonovým vedením Evanjeliový katolík (EK) spolupracuje s viac než sto farnosťami, univerzitnými pastoračnými centrami a diecéznymi organizáciami v Spojených štátoch amerických. Vo všetkých týchto prípadoch sa EK usiluje vyškoliť a vytrénovať základný tím laikov tak, aby sa dokázali odvážnejšie deliť so svojou vierou.
Chris Walsh, farár z philadelphskej farnosti svätého Rajmunda z Peňafortu vo Philadelphii hovorí, že vďaka tomuto tréningu a biblickým študijným materiálom od EK môžu jeho farníci prežívať vo svojom srdci moc Božieho slova a potom naň odpovedať. „Robíme to, čo robil Ježiš v prvotnej Cirkvi,“ hovorí.
Organizácia Evanjeliový katolík sa vo farnostiach snaží vytvoriť malé skupiny a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi členmi, v rámci ktorých sa môžu navzájom podporiť a pomôcť si osvojovať pravidelnú modlitbu. Títo ľudia potom veľmi často oslovujú ďalších. Katolíci sa takto stávajú schopnými navzájom sa pripravovať na službu a nemajú pritom pocit, že na to nie sú dostatočne teologicky vzdelaní.
„Evanjeliový katolík učí ľudí čítať Božie slovo, rozjímať nad ním a rozvíjať svoj vnútorný život – no vždy v spoločenstve, ktoré je na jednotlivca náročné, no zároveň ho aj povzbudzuje,“ hovorí otec Chris. Hovorí, že malé skupinky farníkov až prekvapivo prebudili farnosť k životu: viac ľudí denne prichádza na svätú omšu, chodieva na svätú spoveď a snaží sa čnostne žiť.

Radosť a pocit spolupatričnosti na univerzite
Na Štátnej univerzite v Iowe (Iowa State University) sa študenti zapojení do programu EK učia nachádzať odpovede na svoje otázky prostredníctvom štúdia slov a osoby Ježiša Nazaretského. Lídri a biblickí lektori z EK na tejto a iných univerzitách študentom pomáhajú osvojiť si prístup k službe, ktorý je zameraný na Písmo a službu druhým.
Emily Klausová, zamestnankyňa pastoračného centra Iowskej univerzity, hovorí, že v malých skupinkách vytvorených podľa modelu EK človek cíti, že je milovaný a niekam patrí. Práve to je mimoriadne potrebné na veľkých univerzitách, v ktorých sa jednotlivec často cíti stratený a zabudnutý.
„Priateľstvá, ktoré si ľudia vytvárajú v týchto malých skupinkách, sú priateľstvá na celý život.“
Na Stanfordovej univerzite vedie v univerzitnom pastoračnom centre malú skupinku Dylan Griswold, medik šiesteho ročníka.
V treťom ročníku prežil Dylan čosi ako obrátenie. Takpovediac precitol a začal sa viac zapájať do služby v univerzitnom pastoračnom centre. Podujal sa viesť skupinku – teda robiť niečo, na čo by si nikdy predtým nedokázal nájsť čas.
Keď Dylan hľadí spätne na posledné štyri roky svojho života, hovorí, že Boh mu pomohol nájsť rovnováhu medzi jeho školským rozvrhom, modlitbou a službou. Okrem toho sa vďaka vedeniu skupiny, eucharistickým adoráciám a radám kňazov naučil prosiť Boha o múdrosť a vedenie vtedy, keď nepozná odpovede na nejaké otázky. Tieto odpovede niekedy prídu počas rozjímania nad Písmom, ktoré si začal kvôli vedeniu svojej skupinky vykonávať oveľa pravidelnejšie.
„Čítal som o tom, ako Boh požiadal Mojžiša, aby sa šiel pozhovárať s faraónom,“ hovorí Dylan. „Mojžiš na to predniesol dlhý monológ, ktorým v podstate Bohu kládol otázku: ,Kto som ja, aby som vyviedol izraelský ľud z Egypta?‘ Na to mu však Boh odpovedal: ,Ty nemusíš byť výnimočný. JA SOM‘ (porov. Ex 3).“
„Tento úryvok mi veľmi pomohol. Vďaka nemu som si totiž uvedomil, že moje schopnosti sa kdesi končia, no Božie nie. Keď budem dôverovať svojmu nebeskému Otcovi, potom budem mať všetku potrebnú silu,“ hovorí Dylan.
Dylan popri štúdiu medicíny naďalej vedie viaceré malé skupiny vrátane jednej skupinky pre chlapcov z bejzbalového tímu.

Revolučná zmena
Jason verí, že čím viac ľudí odpovie na Pánovo volanie tak ako Dylan, tým k väčším zmenám môže dôjsť. „Keby každá katolícka farnosť a každé univerzitné pastoračné centrum v Amerike žilo naplno svoje evanjelizačné poslanie a keby aktívne a horlivo vychádzalo v rámci vzťahov naplnených láskou v ústrety ľuďom vo svojom okolí, boli by sme svedkami revolučnej zmeny v našej kultúre, zmeny, po ktorej Pán túži.“
Julie Maluchaová má na starosti riadenie evanjelizačných aktivít vo farnosti svätého Karola vo wisconsinskom meste Hartland. Táto farnosť ako jedna z prvých začala spolupracovať s organizáciou Evanjeliový katolík. Julie hovorí, ako žasla nad tým, keď sa ľudia z jej farnosti začali vďaka týmto malým skupinkám znenazdania obracať. Ľudia, ktorí nikdy nečítali Písmo alebo sa nevedeli modliť vlastnými slovami, to jednoducho začali robiť. Začali čoraz viac tiahnuť k hlbšiemu vzťahu s Ježišom. Ešte úžasnejšie vraj bolo to, keď títo ľudia začali odvážne zakladať ďalšie skupinky.
Julie tiež opísala príbeh jednej mladej ženy, ktorá odpadla od viery a začala sa zaoberať rôznymi východnými náboženstvami a spiritualitami. Táto žena bola raz vo farnosti svätého Karola a uvidela oznam o malých skupinkách. Bez nejakého hlbšieho uvažovania sa tam zapísala. Zakrátko sa stretla s vedúcou skupinky a začala sa s ňou pravidelne stretávať pri káve a zhovárať sa s ňou o svojom živote. Táto vedúca spoločenstva sa s ňou modlila priamo tam, v kaviarni – a to neraz. Vďaka zakúsenej pozornosti, modlitbe a opravdivému záujmu táto žena pocítila, že Katolícka cirkev je naozaj živé spoločenstvo. V dôsledku toho sa stala aktívnou členkou farnosti – a neskôr dokonca začala viesť svoju vlastnú skupinku.
No napriek tomu Julie hovorí, že malé skupinky nie sú cieľom tohto snaženia. Oni nám len majú pomôcť „vyjsť von do sveta a podať ruku tým, ktorí sú najviac vzdialení od Otcovho srdca, tým, ktorí sú najzraniteľnejší a ktorí ho najviac potrebujú“.
Evanjeliový katolík pokračuje vo svojej službe a postupne ľudí, farnosti i spoločenstvá robí schopnými napĺňať poslanie, ku ktorému sú povolaní: „Choďte teda, a získavajte učeníkov vo všetkých národoch“ (porov. Mt 28, 19).

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt