číslo 2,  ročník 20, február 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
určite by ste chceli, aby vám na konci pozemského života Pán povedal slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Mt 25, 23). Ja osobne dúfam, že práve tieto slová budem počuť od Pána, keď ho raz uvidím z tváre do tváre.
Ježiš nás nazýva mnohými menami. Nazýva nás synmi a dcérami. Nazýva nás svojimi učeníkmi. Nazýva nás svetlom sveta, soľou zeme a deťmi Otca. Takéto úžasné pomenovania nám Boh dáva. No ja mám najradšej titul služobník. My sme Boží služobníci a Boh je náš Pán.
Sčasti mám tento titul rád preto, lebo mi pripomína samotného Ježiša. Keď prišiel na zem, vzal si „prirodzenosť sluhu“. Obetoval sa pre nás na kríži – a poslúžil nám tým, že nás oslobodil od hriechu a smrti (porov. Flp 2, 7). Tým urobil Otcovi takú radosť, že ho „nad všetko povýšil“ (Flp 2, 9). Ježiš bol v hĺbke svojho srdca v prvom rade služobník. Neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.
Aj svätý Pavol seba samého označoval za Pánovho „služobníka“. Na začiatku svojich Listov Rimanom a Títovi seba samého označuje za „služobníka Boha“ a „služobníka Krista Ježiša“. A všetkým pritom jasne dával najavo, aký je tento titul preňho cenný: „Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov“ (1 Kor 4, 1). Nosiť tento titul bola preňho česť.
V biblických časoch sa za služobníka pokladal niekto, kto patril svojmu pánovi alebo svojej panej. Aj každý z nás patrí podobným spôsobom Ježišovi, nášmu večnému Pánovi. To znamená, že mu patrí aj všetko, čo máme. Toto zdôrazňoval tiež svätý Ignác z Loyoly, keď ľudí učil túto modlitbu: „Vezmi, Pane, a prijmi všetku moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a všetku moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, si mi dal ty. Tebe, Pane, to vraciam; všetko to je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.“ Toto je modlitba Pánovho služobníka.
Počas tohto mesiaca by ste si mohli vytvoriť vlastnú „modlitbu služobníka“. Moja by znela asi takto: „Pane, som tvoj služobník. Tebe patrí môj život. Tebe patrí moje srdce aj moja myseľ. Tebe patrí moje telo. Tebe patrí môj čas. Tebe patria moje peniaze. Tebe patrí moja rodina. Tebe patria moje radosti i boje. Chcem byť tvojím služobníkom, aj keď neužitočným (porov. Lk 17, 10). Odovzdávam sa ti so všetkým, čo mám a čo som.“
Keď budete v modlitbe uvažovať o článkoch pred meditáciami, pamätajte pritom na to, že Boh vám nikdy nezabudne ani ten najmenší skutok služby – ani len podanie vody blížnemu (pozri Mk 9, 41). Nechajte sa ním povzbudiť a dovoľte mu povedať vám, že má veľkú radosť z toho, že práve vy ste jeho služobníkom!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt