číslo 3,  ročník 9, marec 2008  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Čo sa skrýva za zázrakmi


Ak je Ježiš Mesiáš, prečo trávi toľko času konaním zázračných uzdravení? Čo majú uzdravenia do činenia s novým exodom, ktorý mal Mesiáš uskutočniť? Čo chcel Ježiš povedať uzdravením slepého, chromého a malomocného?

Odpovede na tieto otázky sú dôležité pre pochopenie zmyslu Ježišovho poslania. Keď Ján Krstiteľ vo väzení počuje o Ježišových mocných činoch uzdravovania, zdá sa, že je trochu zmätený. Ján akoby očakával, že keď Mesiáš „zhromaždí pšenicu“ (Lk 3, 17), bude to vyzerať inak ako Ježišovo prosté zhromažďovanie chorých a chromých, vydedencov a bedárov. Možno očakával, že Mesiáš príde v žiare slávy. Mesiáš, nový Dávid, istotne bude chcieť poraziť súčasných Goliášov a začať kraľovať. Preto Ján Krstiteľ posiela dvoch zo svojich učeníkov k Ježišovi a tí sa ho pýtajú: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Lk 7, 19).

Keď Jánovi učeníci prichádzajú k Ježišovi, ten je práve veľmi zaneprázdnený uzdravovaním slepých, posadnutých a chorých. Uprostred uzdravovania mu odovzdávajú Jánov odkaz. Ježiš im odpovedá:

„Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Lk 7, 22).

Aká je to odpoveď? Je to áno alebo nie? Je to prorocká odpoveď; prorok odpovedajúci prorokovi narážkou na slová iného proroka, Izaiáša.

Izaiášova 35. kapitola opisuje nový exodus, ktorý uskutoční Pán, je to akási predzvesť radostnej zvesti, ktorá bude detailnejšie oznámená v druhej časti Izaiáša. Radostná zvesť začína na pustatine, ako to uvádza známa 40. kapitola. Odtiaľ sa zjavuje „Pánova sláva“. Toto zjavenie a nový exodus nepríde vo svetle slávy, ale pozoruhodne iným spôsobom:

„Posilňujte ruky zoslabnuté,

upevňujte chvejúce sa kolená.

Povedzte malomyseľným:

,Vzchopte sa, nebojte sa!‘“ (Iz 35, 3 – 4a).

„Vtedy roztvoria oči slepí

a uši hluchých sa otvoria.

Ako jeleň skákať bude chromý,

jazyk nemého radosťou vykríkne“ (Iz 35, 5 – 6).

Ako poznamenal pápež Ján Pavol II.: „Ježiš chcel touto odpoveďou potvrdiť svoje mesiášske poslanie odvolávajúc sa najmä na slová Izaiáša (porov. Iz 35, 4 – 5; 61, 1).“ Ježišova odpoveď Jánovi Krstiteľovi evokuje predstavu Izaiášovho proroctva nového exodu, návratu z vyhnanstva. Pripomína Izaiášov opis sľúbeného oslobodenia Izraela, nový exodus, ktorého znakom bude uzdravovanie hluchých, slepých, chromých a malomocných. Ježiš hovorí tým, ktorí majú uši na počúvanie, že jeho uzdravovania označujú nový exodus; kričia s prorockou frekvenciou, že Mesiáš prišiel v Ježišovej osobe.

Nemal Mesiáš priniesť oslobodenie pre Izrael? V zhode s dejinami mal nový Dávid získať slávu tým, že sa poráta s Goliášom – tak prečo Ježiš nevyzýva nepriateľov Izraela? Podľa Lukáša predstavuje Ježiš Dávida, ale skutočným Goliášom nie je Herodes či cisár, ale diabol. A ako Dávid porazil Goliáša krátko po svojom kráľovskom pomazaní, tak Ježiš premohol diabla na púšti krátko po svojom pomazaní v Jordáne. Ježiš neobchádza politické oslobodenie v záujme nejakého ezoterického duchovného oslobodenia. Skôr útočí na duchovné otroctvo a útlak, lebo samotné politické oslobodenie je iba karikatúrou skutočnej slobody. Jeho prvoradým záujmom je dôležitejšie oslobodenie od hriechu a zla. Ježiš oslobodením ľudí od slabostí, chorôb a neduhov dáva viditeľným a telesným spôsobom najavo neviditeľné a duchovné oslobodenie, ktoré uskutočňuje prostredníctvom odpustenia hriechov.

V Ježišovom chápaní sú uzdravenia znamením pre duchovnú spásu, oslobodenie od hriechu. Keď Ježiš uzdravuje, vyzýva veriť, obrátiť sa, túžiť po odpustení.

Uzdravenia sú mesiášskymi znameniami, dôkazom, že Božie kráľovstvo prišlo v osobe Ježiša. To je radostná zvesť pre chudobných a znamenie oslobodenia ponúknutého tým, ktorí kráčajú v tieni Galilejčana.

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt