číslo 3,  ročník 9, marec 2008  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Objavuj, pochop a konaj


Existuje mnoho metód štúdia Svätého písma. Všetky však majú niekoľko spoločných čŕt. Predovšetkým tú, že ani jedna metóda nemá cieľ sama v sebe. Lebo cieľom každého štúdia Božieho slova je stretnutie sa s jeho Autorom, ponorenie sa do Božieho spôsobu myslenia, ponorenie sa do Božieho srdca. Keď sa teda púšťame do štúdia Písma, musíme si byť vedomí „rizika“, že sa stretneme so živým Bohom. A to je niečo úžasné!

Pri každej metóde práce s Božím slovom si musíme na štúdium nájsť čas a vytvoriť si naň priestor. Neraz to znamená zrieknuť sa iných aktivít. Ak chceme venovať štúdiu napríklad hodinu denne, musíme si najprv prehodnotiť svoje priority – možno sa rozhodneme venovať menej času (alebo nijaký) sledovaniu televízie či počítaču, možno sa pokúsime naplniť čas trávený s rodinou nielen rozprávaním, ale aj spoločným štúdiom (to by bolo ideálne, lebo tak sa môžete približovať k Bohu spolu ako rodina).

Každé štúdium Biblie sa má začínať modlitbou k Duchu Svätému. Lebo je to text, ktorý bol inšpirovaný Bohom a len v jeho Duchu môžeme objavovať v Písme bohatstvá Božej múdrosti a poznania.

Keď sa púšťame do štúdia, potrebujeme mať cieľ. Podľa možnosti čo najkonkrétnejší a najlepšie úzko súvisiaci s našou situáciou. Napríklad ak sa pripravujete na manželstvo, čítajte Písmo s cieľom objaviť, čo hovorí o vzťahu muža ženy, čo hovorí o manželstve. Ak ste podnikateľ, skúmajte, čo hovorí Písmo o obchode, peniazoch, podnikaní. Dieťa možno bude zaujímať, o akých zvieratách sa hovorí v Božom slove...

Uvedieme jednoduchú, no veľmi účinnú metódu štúdia Svätého písma, ktorá pozostáva z troch krokov: objav, interpretácia, aplikácia. Táto metóda je osobitne vhodná na štúdium kratších textov napríklad príbehov, podobenstiev, udalostí, častí apoštolských listov.

Objav

Prvý krok možno nazvať aj pozorovanie, skúmanie, hľadanie. V ňom pri čítaní textu (viacnásobnom – aj 5 – 6-krát) skúmame, o čom sa v texte hovorí. K tomu nám pomáhajú otázky: Kto (ľudia)? Kde (miesta)? Kedy (časové údaje)? Čo (udalosti, myšlienky)? Prečo (dôvod)? Odpovede na ne hľadáme priamo v čítanom texte.

Ako príklad si vezmime uzdravenie slepého Bartimeja (Mk 10, 46 – 52). Prečítajte si celý text aspoň dva razy podľa možnosti nahlas. (Samozrejme, predtým si pripravte papier a pero, pomodlite sa a určite si cieľ – chcem si odskúšať trojkrokovú metódu štúdia Písma.) Prečítajte si aj texty pred a za úryvkom, aby ste spoznali širší kontext. A nasledujú otázky:

1. Kto v príbehu vystupuje? Ježiš s učeníkmi, zástup, mnohí, Bartimej.

2. Kde sa udalosť stala? Pri Jerichu alebo priamo v Jerichu, niekde pri ceste.

3. Kedy sa stala? Keď Ježiš odchádzal z Jericha. V širšom kontexte počas Ježišovej cesty do Jeruzalema pred slávnostným vstupom, po konflikte apoštolov pre popredné miesta v nebeskom kráľovstve.

4. Čo sa stalo?

• Ježiš s učeníkmi prišiel do Jericha.

• Spolu odchádzali z Jericha.

• Išiel s ním zástup.

• Pri ceste sedel slepý Bartimej.

• Žobral.

• Niekto mu povedal, že tade prechádza Ježiš.

• Bartimej začal kričať: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

• Mnohí ho okríkali.

• On kričal ešte viac.

• Ježiš zastal a dal si ho zavolať.

• Niektorí povedali Bartimejovi, že Ježiš ho volá.

• Bartimej odhodil plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi.

• Ježiš sa ho opýtal, čo chce.

• Bartimej odpovedal, že chce vidieť.

• Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“

• Bartimej ozdravel.

• A odišiel za Ježišom.

5. Prečo sa to stalo?

• Ježiš s učeníkmi prechádzali cez Jericho, lebo tadiaľ viedla cesta do Jeruzalema, kam mali namierené.

• Bartimej sedel pri ceste, lebo tam mal najväčšiu šancu niečo si vyžobrať od pútnikov a pocestných.

• Keď sa dozvedel, že tadiaľ prechádza Ježiš, začal na neho kričať, lebo zrejme počul, že robí zázraky.

• Ježiš ho zavolal a uzdravil, lebo videl Bartimejovu vieru.

Doplňte vlastné objavy, výsledky vlastného pozorovania.

V tejto i v nasledujúcej časti môžu byť veľkou pomôckou napr. poznámky a vysvetlivky k biblickému textu, dobré komentáre; historický kontext a vysvetlenie súdobých reálií výborne podáva aj časopis Sväté písmo pre každého.

Interpretácia

Tu je najdôležitejšia otázka: Čo to znamená? Prečo sa to stalo, prečo to bolo povedané? Kladieme si teda otázky, ktoré vedú k objasneniu textu. Prečo sa to stalo práve takto? Prečo aktér udalosti povedal, urobil práve toto? S čím to súvisí? K nájdeniu správnych odpovedí môže prispieť určenie hlavnej myšlienky textu, od ktorej sa potom môžu odvíjať odpovede na otázky „prečo?“. Alebo naopak, odpovede môžu na hlavnú myšlienku poukazovať.

V tejto časti je dôležité opäť sa vrátiť ku kontextu. Niekedy je potrebné urobiť porovnanie s inými miestami v Biblii, kde sa hovorí o tom istom.

Aké otázky si teda môžeme položiť v súvislosti so študovaným úryvkom? (Neváhajte a položte si aj iné otázky než tie, ktoré sú tu uvedené.)

• Prečo do Jericha prišiel Ježiš s učeníkmi sám, no z neho ho už sprevádzal veľký zástup?

• Akí to boli ľudia, čo okríkali Bartimeja, aby bol ticho?

• Prečo Bartimej najprv odhodil plášť, až potom vyskočil a išiel za Ježišom? Veď mohol predpokladať, že v zástupe ľudí sa k plášťu už nikdy nedostane... A prečo vyskočil? Ako slepec sa mohol báť, že spadne a ublíži si. Nebol neopatrný?

• Na základe čoho Ježiš videl, že mu Bartimej verí?

• Prečo sa Bartimej nevrátil domov, ale išiel za Ježišom?

Treba dbať na to, aby boli odpovede logické, čo najjednoduchšie a prirodzené.

• Na prvú otázku by sme zrejme vôbec nevedeli odpovedať, keby sme nepoznali kontext, keby sme už predtým niečo o Ježišovi nevedeli. Zástup možno išiel s Ježišom preto, že urobil v Jerichu nejaký zázrak, o ktorom sa Písmo nezmieňuje. Alebo preto, lebo Židia chceli ísť na sviatky so slávnym rabbim.

• Bartimeja zrejme okríkali ľudia, ktorým prekážal jeho krik – možno Ježiš niečo cestou hovoril a oni ho nepočuli. Alebo chceli Ježišovu pozornosť upriamiť na seba a Bartimej ich prekričal. Alebo ich „len“ hnevalo, že sa nespráva „slušne“ v prítomnosti takého významného človeka.

• Plášť mohol pre Bartimeja symbolizovať jeho stav – slepý a žobrák. Keď ho odhodil, akoby chcel povedať, že túži po zmene a aj pre ňu niečo robí. Alebo mu bol príťažou a nechcel, aby mu zavadzal počas cesty k Ježišovi.

• Ježiš videl do Bartimejovho srdca, preto vedel o jeho viere. To je odpoveď na základe nášho poznania, že Ježiš je Boh. Určite však počul Bartimejovo volanie a mohol v jeho hlase cítiť istotu, že verí vo svoje uzdravenie Ježišom. Videl ho, ako odhadzuje plášť, ako vyskakuje, ako sa ponáhľa – to všetko mohli byť prejavy túžby nielen po uzdravení, ale aj po stretnutí sa s Ježišom.

• Bartimej už tým, že odhodil plášť, dal najavo, že túži po zmene. A keď ho Ježiš uzdravil, vybral si život s ním ako svoju cestu. Možno ani nemal kam ísť.

Je jasné, že existujú ešte ďalšie otázky a odpovede, ktoré si môžete doplniť sami podľa toho, čím vás text oslovuje.


Aplikácia

Táto časť je vyvrcholením celého času, ktorý ste si vyhradili na štúdium. V nej sa totiž preklenúva priepasť medzi biblickou dobou a súčasnosťou a nachádzame spôsob, ako otvoriť srdce Ježišovi. Najprv skúmame, aké pravdy nám text odhaľuje, potom uvažujeme, hľadáme a modlíme sa, ako tie pravdy realizovať v našej dobe, vo svojom živote.

Takže základná otázka tejto časti znie: Čo to znamená pre mňa? Odpovedi na túto otázku má však predchádzať formulovanie právd, ktoré sme v texte našli, objavili. Na uľahčenie ich hľadania môžu poslúžiť otázky: Čo text hovorí o Bohu? Čo hovorí o Ježišovi? Čo hovorí o človekovi? Zjavuje sa v texte nejaká explicitná pravda? Je v ňom nejaká pravda ukrytá? Je zjavená pravda všeobecne platná pre všetky doby alebo je určená len konkrétnej dobe a konkrétnemu človeku? Nesmieme zabúdať, že všetky pravdy, ktoré nám z textu vyplynú, musia byť v súlade s Písmom ako celkom. A tiež v súlade s učením Cirkvi. Preto zvlášť v situáciách, keď nemáme istotu, je dobré objavenú pravdu niekde overiť – napr. v Katechizme Katolíckej cirkvi, v rozhovore s kňazom či v teológii vzdelaným laikom...

Aké pravdy teda môžeme nájsť v príbehu o uzdravení slepého Bartimeja? Že Boh odpovedá na vieru človeka. Že Ježiš počuje jednotlivca aj v hlučnom zástupe a zaujíma sa oňho. Že človek sa má zbaviť všetkého, čo mu prekáža „vyskočiť a ísť k Ježišovi“. Že stretnutie človeka s Ježišom v ňom vyvoláva radikálnu zmenu – už sa nevracia späť, ale ide za ním.

A ako tieto pravdy môžeme preniesť do našej doby, do svojho života? Môžeme sa napríklad rozhodnúť, že sa budeme modliť aj nahlas, dokonca ak sme v nejakej skutočne ťažkej situácii (alebo niečo veľmi zlé sa deje vo svete), že budeme kričať k Bohu. Alebo nás to môže viesť k rozhodnutiu venovať sa svojej rodine nielen ako celku, ale nájsť si čas aj pre jej jednotlivých členov. Možno sa potrebujeme zbaviť niečoho, čo nám je takou príťažou, že nemôžeme vyskočiť a ísť k Ježišovi. Alebo si uvedomíme, že nastal v našom živote čas na radikálnu zmenu – poslúchneme Boží hlas v nejakej konkrétnej veci, oblasti, situácii a pôjdeme celkom jasne za Ježišom. Samozrejme, vaše aplikácie môžu byť aj iné, ako sú tu uvedené príklady. Veď v tom je krása Božieho slova – pri každom jeho čítaní sa v nás iným spôsobom odhaľuje a uskutočňuje.

Na záver sa nikdy nezabudnime pohrúžiť do modlitby, kde Bohu zveríme svoje rozhodnutie. Ak je to potrebné, oľutujme previnenie, ktoré nám text odhalil. Poďakujeme sa za múdrosť a dar poznania... Môže to byť čas, keď výsledok celého štúdia zhrnieme do jednej vety či dokonca do jedného slova, ktoré sa nám stane modlitbou.

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt