číslo 3,  ročník 9, marec 2008  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Našiel som pokladV dnešnom svete je celkom prirodzené, že keď niekto od nás niečo požaduje, pýtame sa: „A čo za to?“ Za prácu chceme primeranú odmenu. Niekedy možno aj neprimeranú... Preto je pochopiteľné, že keď nám Cirkev odporúča štúdium Biblie, tiež sa pýtame: „Čo z toho budem mať? Oplatí sa mi to?“ V tomto článku dáme odpoveď priamo zo Svätého písma.

Od staroveku až do vynájdenia kníhtlače bola Biblia nesmierne vzácnou knihou aj po materiálnej stránke. Veď každý jej kus bol ručne písaný, často to bolo celoživotné dielo nejakého mnícha. Nečudo, že v kostoloch boli Biblie reťazou prikované k stene. Nie preto, ako to hovoria neprajníci kresťanstva, aby sa k nej nik nemohol dostať, ale preto, aby ju niekto neukradol. Veď Biblia stála vtedy celý majetok. Tak mal každý, kto vedel čítať, zabezpečený prístup ku Svätému písmu.

No materiálna hodnota Knihy kníh je ničím v porovnaní s jej obsahovou hodnotou. Skôr však, ako sa na ňu pozrieme, urobme si malý test. Predstavte si, že máte pred sebou zlatú tehlu a knihu Svätého písma. Jednu z týchto vecí si môžete zobrať a vlastniť. Len jednu. Čo vám hovorí srdce? Čo rozum? Čo si vyberiete? (Kamarát mi na to s humorom odpovedal: „Viac ma láka zlatá tehlička, ale viem, že správna odpoveď je Biblia.“)

Zlato...

Jedna z najväčších túžob človeka je túžba po hmotnom blahobyte. Po bohatstve. Dáva nám aj Sväté písmo, jeho poznávanie, rovnaké uspokojenie ako zlato, peniaze? Nie. Dáva totiž oveľa väčšie bohatstvo. Dosvedčujú to najmä výroky žalmistov. „Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam...“ (Ž 19, 10 – 11). „Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva... Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre“ (Ž 119, 14. 72). Ak teda čítame Božie slovo, nadobúdame poklad, ktorý nehrdzavie, ktorý mole nezožerú a ktorý nám nik nemôže ukradnúť (porov. Mt 6, 19 – 20). V čom však toto bohatstvo spočíva? Keď mám totiž v ruke zlatú tehlu, cítim jej hmotnosť, vidím jej lesk... Vnútorné chvenie možno niekto prežíva aj vo chvíli, keď si kontroluje stav na účte či drží v ruke päťtisícovú bankovku.

Poznanie Boha a múdrosť

Sväté písmo je odpoveďou Boha na túžbu človeka, ktorú do nás vložil on sám: „V srdci mi znejú tvoje slová: ,Hľadajte moju tvár!‘ Pane, ja hľadám tvoju tvár“ (Ž 27, 8). Boh nám vo svojom slove zjavuje seba samého. Na poznávanie Boha sa výborne hodí Kniha proroka Izaiáša. Ak ju čítame „len“ ako prorockú knihu, môžeme sa ľahko znechutiť, lebo štýlom i obsahom je veľmi náročná. No ak si pri jej štúdiu vyberieme napríklad tému Vlastnosti Boha, odhalíme krásu Božieho otcovstva, jeho milosrdenstvo, bolesť jeho srdca, starostlivosť o svoj ľud... Je to veľmi jednoduchá metóda štúdia Písma: stačí si zobrať papier, pero, Bibliu, čítať a vypisovať si verše, ktoré hovoria o zvolenej téme (v tomto prípade vlastnosti Boha). Tie verše, ktoré vás najviac oslovia, sa naučte naspamäť, aby boli pre vás povzbudením a posilou v pokušeniach, ťažkých situáciách. „Keď ma postihne úzkosť a súženie, potešenie nájdem v tvojich príkazoch“ (Ž 119, 143).

Poznávanie Boha skrze Písmo nás však napĺňa aj múdrosťou. Nie tou, ktorá je predmetom vyučovania a skúšok v školách, ale múdrosťou srdca. „Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým“ (Ž 19, 8). S ňou sme potom schopní čítať znamenia čias, rozoznávať dobro od zla... „Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť“ (Ž 119, 130). Súčasťou takejto Božej múdrosti je aj schopnosť správne sa rozhodovať. „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105). Možno si to neuvedomujeme, ale práve správne rozhodovanie je veľmi dôležité dnes, keď mnohí žijú len zo dňa na deň prispôsobovaním sa okolnostiam, nechávajú sa unášať prúdom, ktorý mohutne živia najmä niektoré média s pochybným pozadím.

Radosť a blaženosť

Bohatstvo, ktoré získavame poznávaním Písma, však nespočíva len v nejakom intelektuálnom poznaní. Božie slovo má totiž moc premietnuť sa do nášho života. Čítal som kedysi, že Židia vo varšavskom gete spievali a tancovali, keď išli na smrť. Možno si niekto povie: „Fanatizmus!“ A čo, keď to bola radosť z blížiaceho sa stretnutia s Bohom? Čo keď za tým bolo niečo, čo je ľudským očiam neviditeľné a srdcu upriamenému na hmotu nepochopiteľné?

Aj keď nás už samotné poznanie Písma môže napĺňať (a často aj napĺňa) radosťou, plnšiu radosť prežívame jeho uskutočňovaním, kráčaním po Božích cestách. „Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva“ (Ž 119, 14). Aká radosť nás napĺňa, keď sa stretneme s človekom, ktorého milujeme. O čo väčšia je radosť zo stretnutia sa so živým Bohom! V istej komunite sa na chodbe stretli dvaja ľudia. Jeden hovorí druhému: „Bol si sa modliť, však?“ – „Ako to vieš? – „Žiariš!“

A viete, čo Písmo sľubuje človeku, ktorý má záľubu v Božom slove a zachováva ho? Isto vás nasledujúce slová nadchnú: „Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky“ (Ž 112, 1 – 3). Kto by nechcel dosiahnuť úspech? Kto by nechcel, aby v jeho dome prebývalo bohatstvo? Hoci práve v otázke bohatstva Písmo zaznamenáva posun, keď je najprv znakom Božieho požehnania, no v evanjeliách sa stáva prekážkou nasledovania Ježiša. To však nič nemení na tom, že blaženosť a požehnanie sú oveľa väčším bohatstvom než peniaze a poklady...

Správna výchova

Veľmi zaujímavý výchovný moment vzťahujúci sa na Písmo možno nájsť v Mojžišovej knihe Deuteronómium: „Keď [kráľ] nastúpi na kráľovský trón, nech si odpíše tento druhozákon do knihy podľa vzoru, ktorý si zadováži od kňazov kmeňa Léviho. Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohoto zákona a všetky tieto príkazy“ (17, 18 – 19). Nie je to úžasné? Už len opísanie celej knihy muselo kráľovi priniesť veľa poučenia. A ak bol poslušný Božiemu nariadeniu a z knihy si čítal „po všetky dni svojho života“, zaistil si tým dlhé kraľovanie pre seba i pre svojich synov. No len veľmi málo izraelských kráľov sa týmto príkazom riadilo.

Nový rozmer výchovného zmyslu Písma vyjadruje svätý Pavol, špecialista na výchovu a formovanie Kristových učeníkov vlastným príkladom („Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne!“ – Flp 4, 9): „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2 Tim 3, 16). Ak chcem niekoho usmerniť na jeho životnej ceste, ak musím niekoho usvedčiť, že robil zle (a otvoriť mu tak oči), ak chcem niekomu pomôcť k zmene života, ak chcem, aby moje deti či mne zverení ľudia žili spravodlivo, Sväté písmo je najlepší výchovný prostriedok. (Nie sú vari aj kresťanské pedagogické systémy založené na Božom slove?)

Hor’ sa do práce!

Myšlienky, ktoré ste práve dočítali, sú zároveň príkladom štúdia Biblie. Najviac sme v ňom citovali 119. žalm. Preto navrhujeme, aby ste si teraz (respektíve skôr, ako sa pustíte do ďalšieho textu) celý tento žalm preštudovali. Možno všetkým piatimi spôsobmi uvedenými v úvodnom článku. Najprv si text nahlas prečítajte. Budete ho aj vidieť, aj počuť. (V hebrejskej tradícii bolo nemysliteľné čítať potichu. Napísaný text bol určený aj na počúvanie.) Potom si napíšte, čo všetko dáva štúdium a poznanie Božieho slova (čiže preštudujete daný text z nejakého hľadiska). Pritom si môžete všimnúť, že v každom deväťverší (tak je žalm členený) sa opakujú tie isté výrazy pre Božie slovo: zákon, príkaz, nariadenie... Aspoň jeden verš sa naučte naspamäť a porozmýšľajte, komu by ste ho mohli povedať a ako ho vo svojom živote môžete uskutočniť. A napokon si vyberte niektorú časť žalmu a modlíte sa s použitím myšlienok a výrazov z neho.

Prosím Boha, aby vás naplnil túžbou poznávať ho aj prostredníctvom štúdia Svätého písma.


Ako sa učiť verše Svätého písma naspamäť?

Zapojením zmyslov i rozumu. Verš si najprv tri razy potichu prečítame (vidím). Potom ho tri razy napíšeme (zapojím hmat). Opäť tri razy verš prečítame nahlas (počujem). A napokon si ho tri razy povieme naspamäť bez chyby. Ak to nebude bez chyby, celú činnosť opakujeme.

Je dôležité zopakovať si verš na nasledujúci deň, prípadne ešte niekedy v priebehu najbližšieho týždňa. A potom o mesiac. No najlepšou formou opakovania je jeho použitie – povedať verš niekomu, pre koho môže byť práve tá myšlienka z Božieho slova povzbudením, pomocou, radou...


Ako počúvať čítanie Svätého písma?

„Syn človeka, všetky reči, ktoré budem k tebe hovoriť, prijmi do srdca a svojím sluchom ich počúvaj!“ (Ez 3, 10).

S vnútornou dispozíciou srdca. Nutná je „čistota“ srdca, totiž sloboda od „predbežného chápania“ Božieho slova. Lebo také predbežné chápanie zabraňuje počuť, čo nám chce Boh svojím slovom povedať... Podľa svätého Bernarda „sa múdrosť dáva“ len očistenému srdcu.

Počúvať znamená otvorenosť srdca, schopnosť prijať posolstvo, usmernenia a vnuknutia a premeniť ich na činy.


Ako čítať Sväté písmo?

Predovšetkým pravidelne. Najlepšie každý deň. Vytvoriť si na čítanie priestor – aj časový, aj skutočný. Zapáliť sviecu, pomodliť sa k Duchu Svätému, vybrať úryvok (najlepšie systematicky, v nijakom prípade nie náhodne, kde mi padne zrak), čítať viackrát, nahlas, prípadne z rôznych prekladov... Mať naporúdzi papier a pero na zapísanie dôležitých veršov, myšlienok, ktoré nám pri čítaní prídu na um... Neponáhľať sa, ak nás niečo osloví, postáť nad textom, nechať ho v sebe pôsobiť.


Ako sa modliť nad Svätým písmom?

„Modlitbové“ čítanie Písma nás zbavuje starostí o vymýšľanie slov a samotné slová, ktoré čítame, sa môžu stať modlitbou. Je to úplne samozrejmé pri žalmoch a modlitbách, ktoré sú vo Svätom písme. No aj iné texty nás môžu osloviť do takej miery, že ich budeme v pokore pred Bohom vyslovovať ako modlitbu chvály, vďaky, ľútosti... Čítanie Písma môže postupne viesť k tzv. modlitbe srdca, ktorá je v podstate opakovaním jednej krátkej modlitby...

 

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt