číslo 3,  ročník 9, marec 2008  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Spoznaj Písmo – spoznáš BohaV čase, keď bol problém dostať sa k Svätému písmu (a nebol to stredovek, ale 20. storočie), zažil som rukolapne, že Božie slovo je živé a účinné. Na formačných stretnutiach v podzemnej Cirkvi na Slovensku bolo samozrejmé, že každý potreboval vlastnú Bibliu. Alebo aspoň Nový zákon. S problémami, ale vždy som mal nejaký výtlačok k dispozícii. Keď sa v spoločenstve objavil nový človek, ktorý Písmo ešte nemal, zakaždým sa našla cesta, ako mu ho dať. Pamätám sa však na deň, keď som už nemal v zásobe nič. No ktosi ma veľmi prosil o Písmo. Mal som už len to, ktoré som niekoľko rokov používal. Popodčiarkované, preštudované, prečítané... Bolo mi ľúto rozlúčiť sa s ním, no s ťažkým srdcom, nie ochotne, som sa knihy vzdal. A netušil som, čo má Boh pre mňa nachystané.

Asi hodinu po stretnutí, už bolo dosť neskoro, mi zavolal priateľ, evanjelik, že by ma chcel navštíviť a niečo doniesť. Bol som prekvapený, keď povedal, že príde hneď v tú noc. Keďže mal pre svoj aktívny náboženský život opletačky s ŠtB, súhlasil som, lebo som tušil, že je to dôležité. Ako som niekedy okolo polnoci užasol, keď predo mňa položil kufor, otvoril ho – a uzrel som 200 výtlačkov Nového zákona. Slzy mi vytryskli pri uvedomení si Božej starostlivosti a štedrosti... „Dávajte a dajú vám“ (Lk 6, 38).

Dnes už nie je problém mať Sväté písmo. V rôznych prekladoch, v rôznych jazykoch. No je problém poznávať Písmo. Je problém nájsť si čas na každodenné stretnutie sa s Božím slovom. Články v tomto čísle majú byť povzbudením, aby sme sa k Biblii začali správať tak, ako to má byť – ako k živému slovu Boha, ktoré „má moc spasiť naše duše“ (Jak 1, 21).

Naplniť túžbu Cirkvi

Touto témou chceme prispieť aj k realizácii povzbudení, ktoré nám adresovali otcovia biskupi v pastierskom liste 2. decembra 2007: „Kto chce rozvíjať svoj vzťah k Bohu, musí si v živote vytvoriť onen priestor – okno, cez ktoré prichádza trojjediný Boh vo svojom slove a vo svojich sviatostiach. Tak ako niet domu bez okna, nemal by byť ani človek, a už vôbec nie kresťan, ktorý by sa denne neotváral Bohu. Otvoriť sa Bohu... znamená pravidelne sa modliť a čítať zo Svätého písma... Čítanie Písma, spojené s modlitbou, sa môže stať každodenným a príjemným záujmom. Prorok Izaiáš napísal: ,Hor’ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať po jeho chodníkoch‘ (Iz 2, 3). K čítaniu Svätého písma povzbudil aj Svätý Otec, ktorý určil práve Písmo za tému najbližšej biskupskej synody.“

Ak skutočne chceme budovať a rozvíjať svoj osobný vzťah s Bohom, bez Svätého písma sa nám to nepodarí. Lebo v ňom nachádzame Pánovu tvár, v ňom sa nám čoraz jasnejšie objavujú jej črty a my sa potom stávame schopnejšími vidieť Krista v ľuďoch okolo seba. „Uvažovanie o Kristovej tvári sa musí inšpirovať tým, čo o ňom hovorí Sväté písmo, ktoré je od začiatku až do konca preniknuté jeho tajomstvom. Čo je v Starom zákone len tajomne naznačené, v Novom zákone sa naplno zjavuje. Preto svätý Hieronym rozhodne tvrdí, že ,nepoznať Sväté písmo znamená nepoznať Krista‘“ (Novo millennio ineunte 17).

Sväté písmo a Veľká noc

Ako katolíci sa najčastejšie stretávame s Písmom počas liturgie, najmä počas svätej omše. Je to stretnutie výnimočné, lebo liturgia Písmo nielen robí slovom (text sa číta), nielen ho vykladá, ale ho aj aktualizuje, uskutočňuje. Dejiny spásy zachytené vo Svätom písme sa sprítomňujú v liturgii cirkevného roku. V Biblii sa to „uskutočňuje udalosťami a slovami, ktoré medzi sebou vnútorne súvisia, takže činnosť Božia v dejinách spasenia odhaľuje a potvrdzuje učenie a skutočnosti vyjadrené slovami, a slová zas ohlasujú skutky a vysvetľujú v nich skryté tajomstvo“ (Dei Verbum 2). Liturgia hovorí spôsobom jej vlastným znova o tejto ceste, vykladá ju a hlása, ako sa uskutočnila v „tajomstve Krista“ (Sacrosanctum concilium 102).

Tento mesiac budeme sláviť liturgiu všetkých liturgií – Veľkonočné trojdnie. V skratke počas troch dní prežijeme celé dejiny spásy. Čítania zo Svätého písma nám ich priblížia a liturgia nám ich sprítomní. Budeme prežívať dialóg lásky s Bohom, dialóg, ktorým je každá svätá omša.

Želám vám, čitateľom Slova medzi nami, aby Trojdnie Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania bolo pre vás hlbokým zážitkom stretnutia sa so živým Bohom, ktorý všetkým, čo koná, hovorí každému človeku: „Milujem ťa!“ A my sme dostali výsadu, že v liturgii skrze Krista, s Kristom a v Kristovi môžeme aj my povedať Bohu: „Milujem ťa!“

Marián Kováčik 

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt