číslo 7,  ročník 3, august 2002  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 „Tým som si istý…“


„Tým som si istý…“

Budovanie Božej databázy
Jednou z najefektívnejších zbraní v duchovnom boji je to, čo nazýva sv. Pavol „opasok pravdy“ (Ef 6, 14). Pokiaľ budeme zakorenený v pravde, ktorou je Boh a v tom, čo pre nás vykonal, ľahšie budeme nachádzať obranu proti klamstvám a pokúšaniam satana. V tomto článku nižšie uvádzame niekoľko úžasných právd, ktoré si môžeme každý deň pripomínať a premýšľať o nich. Nech tieto úryvky zo Svätého písma znamenajú pre vás akýsi nový začiatok. Nech vám poslúžia ako odrazový mostík na budovanie vašej osobnej databázy právd, s ktorými sa denne stretávate.


Boh ma miluje.

A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Rimanom 8, 38–39

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
1. Jánov list 4, 10


Boh má pre mňa nádherný plán.

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
Jeremiáš 29, 11


Či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Žalm 139, 3. 16

Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Efezanom 2, 10


Ježiš nám odpustil všetky hriechy

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
Marek 10, 45

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
1. Jánov list 2, 1–2


V Kristovi som nové stvorenie

Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Rimanom 6, 4

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
2. list Korinťanom 5, 17


Ježiš premohol diabla

Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
Ján 12, 31–32

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
Kolosanom 1, 13–14

A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla.
Hebrejom 2, 14


Som chrámom Ducha Svätého.

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
Lukáš 11, 13

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
Rimanom 8, 15–16


S Pánom môžem premôcť zlo

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Matúš 5, 14–16

Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.
Efezanom 5, 8–11

 

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt