číslo 7,  ročník 3, august 2002  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Bojuj dobrý boj viery


Bojuj dobrý boj viery

Ak ma poprosíte o zoznam hrdinov, ktorých obdivujem, svätý Pavol bude pravdepodobne medzi prvými piatimi. Kedykoľvek čítam jeho listy, napĺňa ma bázeň pred jeho vierou, múdrosťou a pred jeho odhodlaním. Nebol len veľký teológ, ale celý svoj život zasvätil uskutočňovaniu toho, čo učil. Vo svojich listoch najprv teoreticky vysvetľoval, kto je Boh a čo vykonal pre nás. A potom vysvetľoval, ako máme slová uskutočňovať v praktickom živote. Napríklad Pavol nás učil o Duchu Svätom, potom nám ukázal, ako prijať Ducha a žiť náš život v tomto Duchu (Rim 8, 1–17).

Teológia rozumu.
Taktiež i spôsob, akým Pavol porozumel pochodom ľudskej mysle, ma napĺňa obdivom. Vedel, že náš rozum je jeden z najväčších Božích darov, ktoré nám dal. Rozum pokladal za centrum našej slobody a našej osobnosti. Videl však tiež ako myseľ, uväznená v hriechu a sebeckosti, nemôže zakúsiť Božiu slobodu.

Pavol postupne rozvíjal svoju teológiu a vnímal, ako prvotná Cirkev praktizuje svoju vieru. Pritom sám spoznával, ako satan plánuje a vedie útok proti Božiemu ľudu, ako zvádza k činom, ktoré ľudí stavajú do opozície k Bohu. Pavol spoznal diablovu stratégiu, ktorej cieľom bolo sformovať pevnosť zlého v kresťanoch, a tak ich nechať zmätených, zranených a vydaných na milosť a nemilosť ich hriešnym chúťkam.

Pavol nás vyzýva, aby sme sa nenechali uväzniť v týchto satanových putách. Hovorí, že každý z nás má Božiu moc zboriť výmysly a pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha (2 Kor 10, 5).

Čaká nás boj.
Pavol chápal, že aj keď evanjelium prisľubuje slobodu, satan sa vždy snaží spútať nás. Porozumel, že ak chceme byť slobodní a milovať Boha i seba navzájom, budeme musieť bojovať. A tento boj sa bude viesť v našej mysli.

Som si istý, že vieš, o čom Pavol hovorí. Som si istý, že si spomenieš na tie okamihy, kedy si bol satanom zvádzaný – priamo či skryte – neposlúchať Boha alebo uškodiť priateľovi. Som si istý, že si spomenieš, kedy si podľahol pokušeniu a kedy si ho premohol. Som si istý, že vieš, že tvoj rozum je terčom duchovného boja.

Na jednej samolepke som raz čítal: „Tvoj život je Boží dar pre teba. To, čo s ním urobíš, je tvoj dar Bohu.“ Kvôli tomuto vzácnemu Božiemu daru môžeme vyhrať svoj boj. Môžeme otvoriť svoju myseľ a sýtiť sa bohatstvami Božej múdrosti (1 Kor 2, 7). Môžeme chrániť svoj rozum, ak sa oblečieme do Božej výzbroje (Ef 6, 10). Môžeme Bohu darovať veľmi vzácny dar.

Dúfam, že vás zaujmú články o problematike duchovného boja a že nám to pomôže ochrániť si myseľ proti satanovi. Tak ako v tomto boji všetci zápasíme, tak všetci prijmime do svojich sŕdc Pavlovu radu: „Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 8).

Nech vás Boh žehná.


Váš brat v Kristu
Joe Difato
šéfredaktor

 

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt