číslo 7,  ročník 3, august 2002  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 „Stoj neochvejne a odvážne“


„Stoj neochvejne a odvážne“
Biblický pohľad na boj o našu myseľ

V hlavnom článku tohto mesiaca skúmame naše povolanie bojovať o svoju myseľ. Písmo nás vyzýva, aby sme „pútali každú myseľ“, teda každú myšlienku, aby bola poslušná Kristovi (2 Kor 10, 5) a aby sme sa premieňali obnovou svojho zmýšľania (Rim 12, 2). Nasledujúci pohľad na slová Písma nám pomôže prehĺbiť naše chápanie zápasu, na ktorom máme účasť. Pomôže nám porozumieť, ako sa máme zaodiať do Božej výzbroje, ktorú nám Boh pre náš zápas daroval (Ef 6, 11).
Vyhraďte si čas pre štúdium týchto textov. Môžete sa rozhodnúť pre jednu hodinu alebo kratšiu chvíľu počas týždňa, keď viete, že vás nič nebude rušiť. Spolu s Bibliou si môžete vziať aj zápisník alebo modlitebný denník, aby ste si mohli zaznačiť, čo vás osloví. Počas tohto štúdia proste Ducha Svätého, aby rozmnožil vašu dôveru v jeho schopnosť posilňovať vás v tomto zápase. Povedzte mu, že chcete „bojovať dobrý boj“, aby ste „sa zmocnili večného života“ (1 Tim 6, 12. 19).

Štúdium 1.
Obrazy boja
V našom prvom článku sme uviedli príbeh Dávida a Betsabe ako príklad toho, ako môžeme zlyhať v odhaľovaní diablových lží a ako sa potom môžeme dostať na šikmú plochu a na cestu záhuby. Pozrime sa na ďalšie podobné príbehy v Písme.
1. Prečítajte si text z Knihy Numeri 13, 1 — 14, 25. Izraeliti sú pred vstupom do Zasľúbenej zeme. Zarazí ich však správa o sile národov, s ktorými by museli bojovať.
a. Aké udalosti z ich predchádzajúcej skúsenosti s Bohom im mohli dodať dôveru, že aj v očakávanom boji zvíťazia? Pozrite sa na 14. a 17. kapitolu Knihy Exodus, kde nájdete niekoľko príkladov.
b. Aké satanove lži podľa vás ovplyvnili ľudí? Koľko ich viete vymenovať? Niekoľko príkladov môžete nájsť v texte Knihy Numeri 14, 1–3.
c. Ako by ste charakterizovali uvažovanie Jozueho a Kaleba, o ktorom sa hovorí v Knihe Numeri 14, 6–9? Myslíte, že išlo o zmysluplné, racionálne uvažovanie? Ak by uvažovali racionálne, uvažovali by inak? Pozrite sa do 1. listu Korinťanom 1, 18–25, kde môžete nájsť zopár kľúčových viet.
d. Ako by ste reagovali, keby ste tam boli s Jozuem a Kalebom? Nasledovali by ste ich? Aké myšlienky a postoje by vám v tom bránili?
2. Prečítajte si príbeh o Dávidovi a Goliášovi v 1. knihe Samuelovej v 17. kapitole.
a. Prečo sa Izraeliti tak veľmi báli Goliáša? Prečo sa nik z nich neodvažoval bojovať s týmto filištínskym vojakom? Pozrite si 1. knihu Samuelovu 17, 4–11.
b. Ako reagoval Dávid, keď počul Goliášov posmech? Pozrite si 1. knihu Samuelovu 17, 26. 45–47. Čo ho trápilo viac, dobré meno izraelského vojska, alebo úcta k Božiemu menu, ktorý im toľkokrát preukázal svoju dobrotu?
c. Keď sa Dávid predstavil Šaulovi a potom predstúpil pred Goliáša, opieral sa o to, čo by sme mohli nazvať „Božou oporou“ (1 Sam 17, 33–37. 45–47). O aké pravdy o Bohu a o skúsenosti s ním sa Dávid opieral, čím sa nechal viesť vo svojom rozhodnutí?
d. Ako môže byť Dávidovo uvažovanie príkladom pre nás v boji „s Goliášom“ v našom duchovnom živote?
e. Prečítajte si 2. list Korinťanom 10, 3–5. Hradby, o ktorých Pavol hovorí, sú rôzne názory, filozofie, spôsoby zmýšľania a lži, ktoré sa snažia zakoreniť v našej mysli a odviesť nás od dôvery a poslušnosti Ježišovi. Týmito „prekážkami pýchy“, ktoré sa stavajú proti „poznaniu Boha“, môže byť dlhodobé neodpustenie či hnev voči niekomu. Môže nimi byť aj sklon ospravedlňovať si svoje hriechy alebo zmýšľanie pochádzajúce z pomýleného svedomia. Poznáte nejaký spôsob, ako sa satan snaží vytvoriť hradby vo vašej mysli? Ako by ste mohli podľa tohto štúdia a našich ostatných článkov zboriť tieto hradby?

Štúdium 2.
Premenení obnovou mysle
Pozorne si v duchu modlitby prečítajte List Efezanom, 4, 17 — 5, 12 a pokúste sa nájsť odpoveď na nasledujúce otázky.
1. Skúste reprodukovať alebo napísať prečítaný text vlastnými slovami. Pomôže vám to lepšie a osobnejšie si osvojiť slová Písma a aplikovať ich na svoj život.
2. Akými slovami Pavol opisuje „starý život“? Pozrite sa na text z Listu Efezanom 4, 17–19. 22. Ktoré z nich sa týkajú nášho vnútorného života alebo spôsobu, akým pracuje naša myseľ? Aké správanie opisuje Pavol ako dôsledok „zatemneného rozumu“?
3. Na čo by sa podľa slov svätého Pavla z Listu Efezanom 4, 23 mali veriaci zamerať, aby sa pripodobnili Ježišovi Kristovi? Pozrite sa aj na text Listu Rimanom 12, 2. Prečo sa Pavol zameriava viac na naše myslenie než na naše skutky?
4. Čo Pavol osobitne odporúča Efezanom v ich snahe o získanie „zmýšľania Kristovho“? Pozrite sa na List Efezanom 4, 25–32. Ktoré z týchto odporúčaní sa týkajú spôsobu myslenia? Pozrite sa aj na List Filipanom 4, 6–8, kde môžete nájsť podobné slová svätého Pavla.
5. Poznáte vo svojom živote oblasť, v ktorej bola oslabená alebo dokonca odstránená hradba hriechu? Možno ju nevidíte na prvý pohľad, ale nájdete ju tam, kde sa váš život istým spôsobom zmenil. Stali ste sa trpezlivejšími alebo pokojnejšími? Ste rozhodnejší pri pokušení alebo odvážnejší v službe chudobným či pri ohlasovaní evanjelia? Ak ste našli takéto miesto vo svojom živote, ďakujte Bohu. Nezabudnite, že pri vašom boji proti duchovným hradbám bol s vami Duch Svätý. On vás viedol k slobode a k tomu, aby ste prinášali stále viac ovocia (Gal 5, 22–24).

 

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt