číslo 7,  ročník 3, august 2002  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Boj o osobný a dôverný vzťah s Bohom


Boj o osobný a dôverný vzťah s Bohom

Spomedzi všetkých cieľov a plánov, ktoré Boh má pre svoje stvorenie, je pre neho tým najpodstatnejším úmyslom priviesť každého človeka k sebe. Boh chce, aby každý veril a vyznával, že jeho Syn, Ježiš Kristus, je Spasiteľ a Pán . Želá si stretnúť sa s každým v nebi. Avšak viac než po tom všetkom náš nebeský Otec túži po ľúbostnom vzťahu s každým z nás. Chce, aby sme všetci poznali jeho požehnanie a jeho osobnú lásku. Chce, aby sme všetci poznali dôstojnosť jeho milovaných detí. V tomto článku sa chceme zamerať na odmenu – teda na osobný vzťah s Bohom – ktorú získavame víťazným zápasom o svoju myseľ.

Poznanie a skúsenosť.
Všetci vieme, že ak sa niekto chce stať odborníkom v nejakej oblasti, musí nadobúdať tak vedomosti, ako aj skúsenosti. Poznatky nám umožňujú porozumieť, ako fungujú isté princípy. Skúsenosťou nadobúdame predstavu o situácii, čo je možné len našou osobnou účasťou v nej. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že z hľadiska procesu učenia vedomosti sú „vedou“ a skúsenosť „umením“.
Napríklad v medicíne jestvuje rozsiahly súbor vedeckých znalostí, ktoré musí lekár obsiahnuť skôr, než začne ošetrovať chorých. Študenti medicíny sa musia učiť, ako funguje ľudský organizmus, aké sú účinky rôznych ochorení a ako rôzne lieky a liečba môžu človeku pomôcť. Všetky tieto vedomosti sú mimoriadne dôležité, ale neposkytujú študentovi potrebnú skúsenosť. Tá prichádza až s jeho praktickým kontaktom s pacientmi. A práve to pretvára študenta medicíny na lekára. Nikto z nás by sa nepotešil, keby mal podstúpiť operáciu srdca u vzdelaného, ale neskúseného medika. Každý by sa radšej zveril skúsenému doktorovi.
Podobne nám aj Písmo predstavuje celý rad rôznych právd. Hovorí nám o Bohu a o živote, ku ktorému nás povolal. Písmo nám vysvetľuje princípy stvorenia. Hovorí nám, že Ježiš nás zachránil pred večnou smrťou. Povzbudzuje Boží ľud k životu podľa Ducha Svätého a k veľkodušnej a radostnej službe vo svete. Môžeme sa o týchto veciach dozvedať, keď študujeme, čítame a rozoberáme Písmo. Duchovná literatúra, dejiny Cirkvi a životy svätých nám tiež môžu pomôcť v rozširovaní našich znalostí o Božích pravdách a prisľúbeniach.
Avšak kresťanstvo je predovšetkým a nadovšetko vzťah s Ježišom, a nie nadobúdanie množstva vedomostí. Je rozdiel medzi poznatkami o láske a zážitkom lásky. Preto hovoril Ježiš svojim učeníkom o viniči a ratolestiach (Jn 15, 5). Preto im povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Preto nás naliehavo vyzýva, aby sme „pili zo živej vody“ (Jn 4, 10) a jedli jeho telo a pili jeho krv (Mt 26, 26–28).

Nájsť Ducha Svätého.
Svätý Pavol Efezanom povedal, že vytrvalosť a pevnosť vo viere v pravdu evanjelia je integrálnou súčasťou ich skúsenosti osobného vzťahu s Bohom. Preto im hovoril, aby si vzali Božiu výzbroj. Muž sa pri sobáši nezaväzuje, že bude stále hľadieť na svoju manželku. Jeho manželský sľub ho však viaže k vytrvalosti a k tomu, aby dokázal odmietnuť svoje blúdiace pohľady a myšlienky.
Ak sa však dá oklamať a dovolí svojim očiam a myšlienkam zblúdiť, potom si ho už pokušenie získalo – a môže získať ešte viac jeho územia. Je zjavné, aká úzka súvislosť je medzi mužovým poddaním sa pokušeniu, jeho rozhodnutím ovládať blúdiaci zrak a jeho schopnosťou milovať svoju manželku. Rovnako aj náš osobný vzťah s Pánom je úzko spätý s naším rozhodnutím vytrvať v boji o svoju myseľ. Dokonca by sme to mohli nazvať aj hybnou silou nášho dôverného vzťahu s Bohom. Skúsenosť Božej lásky v našom srdci nás vedie k boju proti všetkému, čo by chcelo tento vzťah narušiť.
Svätý Pavol poznal z vlastnej skúsenosti vzťah medzi poznaním Božích právd, skúsenosťou Božej lásky a našou ochotou odolávať a vytrvať v boji. Vedel, že človek omnoho ľahšie odoláva zlému vtedy, keď napĺňa svoj život rovnako Božou pravdou, ako aj skúsenosťou.

„Dostali ste Ducha Svätého.“
Pri svojej prvej návšteve Efezu stretol sa Pavol so skupinou ľudí, ktorí boli učeníkmi Jána Krstiteľa. Keď počul o ich viere, spýtal sa ich: „,Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?’ Oni mu odvetili: ,Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý‘“ (Sk 19, 2). Pavol im teda vysvetlil, že Ježišov krst – ktorý ešte len mali dostať – bol iný než krst Jánov. Ježišov krst nebol len krstom pokánia, ale bol darom moci Ducha Svätého. Preto hneď so zápalom súhlasili s prijatím tohto krstu, a keď Pavol na nich vložil ruky, všetci boli naplnení Duchom Svätým.
Bratia a sestry, ak chceme prežívať osobný a dôverný vzťah s Pánom, aj pre nás sa to začína s Duchom Svätým. To je ústredná téma evanjelia. Hlavnou úlohou Ducha Svätého je pripomínať nám všetko, čo Ježiš povedal, napĺňať nás Božou múdrosťou a láskou a dosvedčovať nám, že Ježiš je Pán. Pavol vo svojich listoch neustále vyzýva čitateľov, aby hľadali Ducha Svätého. Naliehal na Rimanov, aby žili podľa Ducha (Rim 8, 4. 11). Vyzýval Korinťanov, aby sa usilovali o Božiu múdrosť v Duchu Svätom a aby rozvíjali duchovné dary (1 Kor 2, 10; 12, 7–11). Solúnčanom povedal, že k nim evanjelium neprišlo len v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom (1 Sol 1, 5).
Zastavme sa hneď teraz na okamih a poprosme Ducha Svätého – ktorý prebýva v našom srdci – nech nás naplní Ježišovou prítomnosťou. Poprosme ho, aby nám zjavil Ježišovu lásku tak, ako si ani nedokážeme predstaviť. Túžme po Duchu Svätom, odvráťme sa od svojich hriechov a v pevnej viere povedzme Ježišovi, že nechceme nechať bez povšimnutia nič z toho, čo nám chce darovať.

Mimoriadne rozhodnutie.
Študenti medicíny sú pripravení absolvovať nesmierne množstvo štúdia. Rodičia sú odhodlaní k mimoriadnej obete, aby zabezpečili výchovu svojich detí. Podnikatelia sú ochotní požičať si veľké sumy peňazí kvôli investíciám, hoci si uvedomujú, že môžu prísť o všetko. Prečo? Lebo keď nájdeme perlu nesmiernej ceny, sme ochotní urobiť všetko preto, aby sme ju získali.
Ak ste už zakúsili prítomnosť živého Boha vo svojom živote, potom viete, prečo je také dôležité investovať svoje sily do hľadania Ježiša, jeho múdrosti a lásky. Viete, že vzťah s ním je dôležitejší než akýkoľvek iný vzťah či vec vo vašom živote. Viete, že si nemôžete dovoliť stratiť ho, považovať ho za istý alebo zneužiť ho. Je to perla nesmiernej hodnoty.
Ak ešte nemáte osobnú skúsenosť s Bohom, prečo by ste nepovedali Ježišovi, že po nej túžite? Ježiš stojí pri dverách nášho srdca a klope. Pokorne prosí, aby sme počúvli jeho hlas a dovolili mu vstúpiť. Sľúbil nám, že ak otvoríme dvere, vstúpi do nášho života a bude žiť s nami (Zjv 3, 20). Ako slnko, ktoré žiari cez okná nášho domu, ak sú závesy odhrnuté, tak nás bude Ježiš prežarovať svojím svetlom, ak sa mu otvoríme.
Boh chce mať s nami osobný a dôverný vzťah. Chce nás priviesť do svojej prítomnosti a hojne nás naplniť svojou láskou. Záleží len na nás, či budeme počúvať hlas Ducha Svätého. Od nás závisí, či otvoríme dvere svojho srdca, keď začujeme Božie klopanie. A na nás záleží, či dobre zamkneme dvere vtedy, keď sa ozve hlas luhára. Jeho jediným cieľom je odviesť nás od Ježiša a vylúčiť ho z nášho života. Preto musíme pevne odolávať satanovým plánom a prosiť Ducha Svätého, aby vstúpil do nášho srdca a viedol svojou láskou nás i celú Cirkev k Ježišovi.

 

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt