číslo 4,  ročník 18, Veľká noc 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Oslavujte zmluvu
Vďaka Eucharistii si prehlbujeme jednotu s Kristom


 

Keď je jasná obloha, v niektorých kostoloch môžu ľudia sláviaci svätú omšu zažiť záplavu farieb, keď kostolné okná prežiaria slnečné lúče. Je to ako dúha – dokonalý obraz zmluvy lásky, akú má Boh k nám! Túto lásku oslavujeme vždy, keď prijímame Ježiša v Eucharistii.
V celom Písme vidíme, že Boh chcel mať s nami vždy zmluvný vzťah. Vidíme to v príbehoch o Adamovi a Eve, Noemovi, Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Rút a Dávidovi. Božiu túžbu po zmluve môžeme vidieť u všetkých prorokov. Je to ústredná téma evanjelií. Vysvetľuje sa v listoch a svoj vrchol dosiahne v Zjavení. Kamkoľvek sa pozrieme, všade vidíme dôkazy, že Boh s nami uzavrel večnú zmluvu a volá nás, aby sme uzavreli zmluvu s ním.
Budeme pokračovať v skúmaní rôznych obrazov Eucharistie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako Eucharistia poukazuje na Božiu zmluvu a ako prehlbuje našu vernosť zmluve.

Verný Boh
Naša zmluva s Bohom vo svojej podstate súvisí s povinnosťami na oboch stranách. Boh sľubuje, že bude naším Bohom – zjaví sa nám, vloží nám do sŕdc svoje zákony, odpustí nám, dá nám svojho Ducha a bude sa o nás starať. A Boh nás žiada, aby sme boli jeho ľudom – aby sme ho milovali, boli mu verní, obracali sa k nemu o pomoc, odmietali pokušenie a poslúchali jeho prikázania.
Vieme, že Boh svoju časť zmluvy vždy plnil, ale my sme neboli takí verní. Naša láska k nemu má nedostatky. Nie vždy sme poslúchali jeho prikázania. Klaňali sme sa modlám. Ubližovali sme si. Ale náš nebeský Otec sa od nás neodvrátil a neodmietol nás. Naďalej nás volá. Chce nás priviesť k sebe a chce nám pomôcť, aby sme plnili svoju časť zmluvy.
Popremýšľajte o príbehu Ozeáša a jeho manželky Gomery (Oz 1 – 3). Gomera bola Ozeášovi neverná. To mu spôsobilo veľkú bolesť a utrpenie. Boh však tento bolestivý vzťah použil, aby naučil Ozeáša dve veci. Po prvé, vysvetlil, že izraelský národ sa správal k Bohu tak, ako sa Gomera správala k Ozeášovi. Po druhé, Ozeášovi povedal, aby prijal Gomeru späť a zmieril sa s ňou. Povedal mu, aby miloval Gomeru tak, ako Boh miluje neverný Izrael. Po stáročia sa príbeh o Ozeášovi a Gomere považoval za príklad Božej zmluvnej lásky k nám.
Tento príbeh sa dramaticky zmenil, keď Ježiš prišiel na zem. Boh v ňom konečne našiel niekoho, kto po každej stránke bude plniť zmluvu. Ježiš ani raz neporušil svoju časť zmluvy. Ani raz nezhrešil. Keď pri Poslednej večeri lámal chlieb a dával víno, stal sa novou zmluvou medzi Bohom a nami. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, potvrdil novú zmluvu s Bohom pre nás všetkých. Stal sa Božím Baránkom, ktorý sníma hriechy sveta (Jn 1, 29).
Toto oslavujeme, keď sa zúčastňujeme na svätej omši. Keď sa zhromažďujeme okolo Pánovho stola, prijímame Božiu zmluvu s nami. Keď oslavujme jeho vernosť k nám, sľubujeme, že budeme verní Bohu. A Boh vpisuje svoju zmluvu do našich sŕdc a sľubuje, že nás nikdy neopustí.

To nech stačí...
Hoci to môže znieť tajomne, táto nová zmluva je historická udalosť, ktorá sa uskutočnila na kríži, a je to sviatosť milosti, ktorá presahuje čas a miesto. Je pravda, že Ježišova obeta sa nikdy nebude opakovať. Stala sa raz navždy (Hebr 10, 14). Ježiš nám však povedal, aby sme si pripomínali a opäť prežívali túto obetu, keď slávime Eucharistiu (1 Kor 11, 24). Aj my sa môžeme pýtať tak, ako sa pýtala Mária: „Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34). Možno nám tu pomôžu slová jedného z cirkevných otcov.
Svätý Ján Damascénsky napísal: „Pýtate sa, ako sa chlieb môže stať Kristovým telom a víno... Kristovou krvou? Poviem vám to: Duch Svätý na ne zostúpi a urobí to, čo presahuje každé slovo a myšlienku... Nech vám stačí pochopiť, že pôsobením Ducha Svätého Pán prijal telo“ (Vysvetlenie pravej viery 4, 13).

Celý článok bude prístupný od 9.5.2017

  

 

 

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce

 

 

Grzegorz Ryś

Škandál milosrdenstva

 

Jim McManus

Uzdravujúca moc sviatostí