číslo 4,  ročník 18, Veľká noc 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ja som chlieb života
Pri každej svätej omši nám Ježiš dáva podiel na svojom zmŕtvychvstaní


 

Aleluja! Pán vstal z mŕtvych!
Toto radostné zvolanie sa na Veľkonočnú nedeľu ozýva v majestátnych katedrálach i skromných kaplnkách. Ježiš z Nazareta vstal z mŕtvych. Hrob ho už nemohol zadržať a hriech nad ním nemohol zvíťaziť. Ježiš slávne vstal z mŕtvych a pozýva nás, aby sme mali podiel na jeho víťazstve.
Vždy, keď slávime Eucharistiu, sme pozvaní „skúsiť a presvedčiť sa“ o Božej dobrote (Ž 34, 9). Vždy, keď jeme Kristovo telo a pijeme jeho krv, máme príležitosť nechať sa naplniť jeho milosťou, životom i láskou. Pri každej svätej omši sa stretávame s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Pánom. Pripomíname si jeho smrť na kríži a oslavujeme jeho slávne zmŕtvychvstanie.
V tomto veľkonočnom čísle sa chceme pozrieť na to, ako môžeme pri svätej omši zakúsiť Ježišovu prítomnosť a prijať moc jeho zmŕtvychvstania. Najprv sa pozrieme, ako nás Boh veľmi rád živí chlebom života, ktorý je jeho duchovným pokrmom pre nás.

Nová Pascha
Viac než 1 200 rokov pred Ježišovým narodením boli Izraeliti zázračne vyslobodení z egyptského otroctva. Početné rany a dramatické rozdelenie Červeného mora úžasne poukazovali na Božiu moc. Boli slobodní, ale pred vstupom do zasľúbenej zeme museli prejsť púšťou. Bola to nebezpečná cesta, kde chýbalo jedlo a voda.
Veľakrát si mysleli, že Boh ich opustil. Vždy im však dokázal svoju lásku a opateru. Dal im vodu zo skaly a sýtil ich mannou z neba – každý deň. A toto im neustále pripomínalo, že Boh je naozaj s nimi, vedie ich a sýti na ceste.
Ježiš o niekoľko storočí robil niečo podobné. Keď už dlho učil zástupy, videl, že sú hladní. Okrem duchovného jedla, ktoré im dával, potrebovali aj telesný pokrm. A nasýtil ich. Použil len päť chlebov a dve ryby (Jn 6, 1 – 15).
Keď Ján o tom hovorí, zdôrazňuje, že tento zázrak sa stal krátko pred sviatkom Paschy. Hovorí nám, že ľudia si zázrak s chlebmi spájali s „mannou na púšti“ a „chlebom z neba“, ktorý Mojžiš dával ich predkom (Jn 6, 31). Keď Ježiš rozmnožil chleby a ryby, dal nám znak novej Paschy, ktorú uskutoční. Dal nám nový druh nebeského chleba.
Izraeliti jedli každý deň mannu na púšti, ale naďalej boli hladní. Ježiš však sľúbil, že každý, kto bude jesť tento nový chlieb, „ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život“, nikdy viac nebude hladný či smädný (Jn 6, 34 – 35). Uskutoční novú Paschu, ktorá sa nezameriava na vyslobodenie z hladu, ale z moci hriechu a smrti. Povedal, že každý, kto s vierou z neho je a pije, v „posledný deň“ vstane z mŕtvych práve tak, ako on vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu (Jn 6, 40).

Pochybujúci ľudia
Keď Ježiš nasýtil ľudí, začal ich učiť o novom chlebe, ktorý príde s novou Paschou. Povedal im, že tento chlieb „je moje telo za život sveta“ (Jn 6, 51). Keď sa na to spätne pozrieme, vidíme, že Ježiš hovoril o kríži. Tam obetoval svoj život „ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45). Na kríži sa ukázal ako nový Mesiáš.
Bol tu však problém. Ľudia chceli chlieb, ale nechceli Ježiša. Jeho slová o obetovaní jeho tela sa protivili ich predstavám. Očakávali kráľovského Mesiáša, ktorý prinesie nový vek slobody a pokoja pre Izrael, a nie trpiaceho Mesiáša, ktorý sa za nich obetuje (Jn 6, 14; Dt 18, 15).
Namietali, že „táto reč je tvrdá. Kto ju môže prijať?“ (Jn 6, 60). Zdá sa, že trochu pochopili, čo mal Ježiš na mysli, keď povedal, že musia jesť jeho telo a piť jeho krv. Chápali, že hovorí o duchovnom pokrme. Problém bol v tom, že Ježiša považovali za obyčajného tesára z Nazareta – ako by im mohol dať chlieb z neba? Ako by ich oslobodil od rímskych okupantov? A mnohí ho opustili.

Celý článok bude prístupný od 9.5.2017

  

 

 

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce

 

 

Grzegorz Ryś

Škandál milosrdenstva

 

Jim McManus

Uzdravujúca moc sviatostí